Har lärare en skyldighet att hjälpa polisen med information om papperslösa elever?

2020-02-12 Juristerna kommenterar

Vilka skyldigheter har lärare att bistå polisen med information om papperslösa elever och skiljer de sig beroende på om eleven är myndig eller inte? Är det olika för lärare på kommunala och privata skolor? Vår chefsjurist Anna Lindblad besvarar vanliga frågor om information om papperslösa.

Vi på Asylrättscentrum får ofta frågor om skolans skyldighet när det gäller att bistå polis med information om papperslösa elever. Måste man som lärare ge information om att en papperslös elev befinner sig på skolan? Vi kommer i det här inlägget att gå igenom frågan.

Om eleven är minderårig

När det gäller barn, både som är här ensamma och som är här med sin familj, är både polisens föreskrifter och EU:s så kallade återvändandehandbok tydliga.

”En underårig bör inte eftersökas eller hämtas i eller i anslutning till en skola där han eller hon är elev.”
Polisens föreskrifter 5 kap. 2 §.

”Migranter i en irreguljär situation bör inte gripas vid eller invid den skola deras barn går i.”
EU:s  återvändandehandbok

Polisen bör alltså inte hämta minderåriga elever i eller nära skolan de går i.

När det kommer till lärarnas skyldighet att ge ut information om minderåriga elever så säger EU:s återvändandehandbok att:

”Medlemsstaterna bör inte begära att skolor ska dela migranters personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter för syften som kan ha att göra med återvändande.”

Detta ger ytterligare stöd för att det inte finns – och inte heller bör finnas – någon skyldighet för skolor att lämna uppgifter till polisen i samband med ärenden om återvändande.

Om eleven är myndig

I ett av oss nyligen uppmärksammat fall  verkar polisen ha begärt uppgifter från en skola i samband med återvändandeärende  för en elev som bedömts vara över 18 år. Skolan har i det här fallet frågat om den har någon skyldighet att då lämna ut uppgifter till polisen. I utlänningslagens 17 kap. behandlas skyldigheten att lämna uppgifter och där anges bland annat att socialnämnden har en skyldighet att lämna ut uppgifter till polisen på begäran. Vad som inte lyfts i kapitlet är skolors skyldighet – vilket vi tolkar som att det inte finns någon sådan skyldighet för skolor.

Skillnaden mellan fristående och kommunala skolor

Kommunala skolor omfattas av offentlighets- och sekretesslagen där skydd för enskild i utbildningsverksamhet regleras.

”Sekretess råder för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.”

Det innebär att huvudregeln är offentlighet för den här typen av uppgifter men att uppgifter av det här slaget inte kan lämnas ut om man misstänker att den enskilde skulle lida men om uppgiften röjs. Det gäller förskoleklass, grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Fristående skolor är inte myndigheter och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen är därmed inte heller tillämplig i de fristående skolorna. Det betyder att en fristående skola får, men måste inte, lämna ut uppgifter om elever. Det är dock viktigt att även elever i fristående skolor har ett skydd för sin integritet och därför har personal i fristående skolor tystnadsplikt.

Ingen skyldighet att lämna ut uppgifter till polisen

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att oavsett om eleven är minderårig eller ej, och oavsett om det är en kommunal eller fristående skola så har skolan och lärarna ingen skyldighet att lämna ut uppgifter om eleven.

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.

Share This