Handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter

2018-08-15 Publikationer

Asylsökande kvinnor och flickor utgör en stor andel av världens flyktingar. Internationell flyktingrätt och policy är tydlig. Alla människor, oavsett kön eller sexuell läggning, skall ha lika rätt till flyktingstatus och skydd mot könsrelaterat våld och andra allvarliga människorättskränkningar. Trots detta har kvinnor, flickor och hbtq-personer världen över svårt att få gehör för genusrelaterade asylskäl. Den manlige heterosexuelle flyktingen är fortfarande oftast norm, även i Sverige.

Stöd att säkra kvinnors egna asylskäl

För att öka förutsättningarna att asylsökande kvinnor och flickor tillförsäkras ett effektivt skydd mot könsrelaterad förföljelse och att rätten till skydd mot kränkningar beaktas under hela asylprocessen gav Asylrättscentrum i februari 2008 ut Maria Bexelius bok Asylrätt, kön och politik – en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Handboken uppmärksammar de hinder som asylsökande kvinnor och flickor kan möta under asylprocessen, främst vid utredning och flyktingskapsbedömning, och hur dessa kan överbryggas. Asylrätt, kön och politik har tryckts i en andra upplaga som kan laddas ner gratis här eller köpas via internetbokhandel, t.ex. www.books-on-demand.com, www.adlibris.se, www.bokus.se.

I samband med utgivningen av handboken i februari 2008 utfärdade Asylrättscentrum även ett dokument som kortfattat beskrev problemområden och rekommendationer för en asylprocess som beaktar genusperspektivet.

När boken gav ut hette Asylrättscentrum Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This