Gymnasielagen

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

Den 1 juni 2017 började nya bestämmelser gälla i den tillfälliga lagen som gör det möjligt för vissa personer att få ett längre uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan. Vissa kan också beviljas ett uppehållstillstånd med studierna som enda grund. Dessa bestämmelser brukar kallas för “gymnasielagen”, och det är ordet vi kommer använda i den här texten när vi berättar om dem. Även om de kallas gymnasielagen så består de av flera bestämmelser (paragrafer) i den tillfälliga lagen: 16 a – 16 i §§.

Alla bestämmelser i gymnasielagen har flera krav som måste uppfyllas för att ett uppehållstillstånd ska beviljas. Varje bestämmelse har också olika krav. Kraven kan till exempel handla om att du måste ha fyllt minst 17 eller 18 år, att du hunnit påbörja en viss typ av studier, att du sökt asyl i Sverige ett visst datum eller att du fått en viss typ av beslut. Därför har vi delat upp informationen under flera rubriker för att göra det så tydligt som möjligt.

Om du har fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen och nu är färdig med dina studier och ska söka jobb måste du uppfylla vissa krav för att få permanent uppehållstillstånd. Mer information om och ansökningsprocessen kan du läsa om i vår handbok.

Vilka studier?

Uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan ges för olika typer av studier, men alla utbildningar omfattas inte av alla bestämmelser. Enligt vissa bestämmelser kan alla utbildningar ligga till grund för uppehållstillstånd, vid vissa kan det vara flera utbildningar och några bestämmelser gäller bara för en typ av utbildning. Du måste ha hunnit påbörja dina studier när Migrationsverket eller någon av domstolarna prövar din ansökan enligt gymnasielagen. Det betyder att det i regel inte räcker att du till exempel har fått ett antagningsbesked.

De här utbildningarna kan under vissa omständigheter ligga till grund för ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen:

 • Introduktionsprogram med fokus på behörighet till nationellt program
 • Introduktionsprogram med fokus på etablering på arbetsmarknaden
 • Nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
 • Studier på gymnasienivå inom komvux eller särvux
 • Allmän kurs som motsvarar gymnasienivå på en folkhögskola
 • Sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux

Huvudregeln är att det krävs heltidsstudier för att ett uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt gymnasielagen, men enligt vissa bestämmelser kan du få ett uppehållstillstånd även för studier på deltid. För att deltidsstudier ska godkännas av Migrationsverket krävs det särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel handla om att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan studera på heltid.

Introduktionsprogram med fokus på behörighet till nationellt program

Introduktionsprogram som fokuserar på behörighet till nationella program finns för att förbereda dig för studier på ett nationellt program. Språkintroduktion är ett exempel på en sådan utbildning. Om du studerar på ett sådant introduktionsprogram kan det ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen.

Introduktionsprogram med fokus på etablering på arbetsmarknaden

Introduktionsprogram som fokuserar på etablering på arbetsmarknaden är en form av yrkesinriktad utbildning som finns för att förbereda dig för ett visst yrke eller en viss yrkesutbildning. Yrkesintroduktion är ett exempel på en sådan utbildning. Även genom introduktionsprogrammet ”individuellt alternativ” är det möjligt att få en yrkesinriktad utbildning. Om du studerar på ett sådant introduktionsprogram kan det ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen.

Nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan

Nationella program kan antingen vara ett högskoleförberedande program (exempelvis ett samhällsvetenskapligt program) som fokuserar på att förbereda dig för studier på högskola eller ett yrkesprogram (exempelvis vård- och omsorgsprogrammet) som förbereder dig för ett visst yrke eller fortsatt yrkesutbildning. Nationella program finns både i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Om du studerar på ett nationellt program så kan en sådan utbildning ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen. Du kan påbörja studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan fram till den 1 juli det år du fyller 20 år. Därefter kan du studera på komvux eller särvux.

Studier på gymnasienivå inom komvux eller särvux

Du kan studera på komvux eller särvux från den 1 juli det år du fyller 20 år. Studier på gymnasienivå på komvux och särvux kan vara en utbildning som motsvarar ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram på de nationella programmen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Om du studerar på heltid på gymnasienivå inom komvux eller särvux så kan en sådan utbildning ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen.

Allmän kurs motsvarande gymnasienivå på en folkhögskola

I olika delar av Sverige finns folkhögskolor som erbjuder kurser på gymnasienivå, med fokus på behörighet till annan utbildning. Om du studerar på heltid på en allmän kurs på gymnasienivå vid en folkhögskola så kan en sådan utbildning ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen.

Sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux

Inom komvux och särvux kan även sammanhållna yrkesutbildningar eller yrkespaket erbjudas. Dessa utbildningar består av olika nationella yrkesämnen och kurser. Utbildningarna är anpassade för att vara relevanta för ett visst yrkesområde och kompetenskraven som ställs inom olika branscher. Det är inte ett krav att hela utbildningen är på gymnasial nivå, utan yrkespaketen kan i vissa fall kombineras med andra ämnen eller kurser. Om du studerar på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux så kan en sådan utbildning ligga till grund för uppehållstillstånd enligt vissa bestämmelser i gymnasielagen.

Kan jag få uppehållstillstånd enligt gymnasielagen?

Det finns i huvudsak fyra grupper som kan omfattas av gymnasielagen:

 • Den som ska beviljas ett uppehållstillstånd vid första prövningen av sin asylansökan eller i samband med en förlängningsansökan
 • Den som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som inte ska förlängas
 • Den som sökte asyl i Sverige den 24 november 2015 eller tidigare och fick ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet för att det saknas ordnat mottagande
 • Den som tidigare haft ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen som inte ska förlängas

Mellan den 1 juli 2018 – 30 september 2018 gällde också en tillfällig lag som gjorde det möjligt för ytterligare en grupp ungdomar att beviljas ett uppehållstillstånd för att studera i gymnasieskolan. Vi brukar kalla den för “den nya gymnasielagen”. Lagen gällde bara under en väldigt kort tid och det går inte längre att ansöka om ett uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Därför skriver vi inte om den nya gymnasielagen här, men du får gärna höra av dig till oss om du har frågor om den.

För att du ska få mer information om vad som gäller just dig har vi delat upp informationen i tre rubriker längre ner i texten. Rubrikerna heter:

 • Jag väntar fortfarande på beslut från Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen
 • Jag har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • Jag har fått ett utvisningsbeslut

Läs vidare under den rubrik som stämmer bäst in på dig.

Jag väntar fortfarande på beslut från Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen

För att du ska omfattas av gymnasielagen krävs det att Migrationsverket eller domstolarna beviljar dig ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eller att du får ett utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet för att det saknas ordnat mottagande (eller att Migrationsverket eller domstolarna annars bedömt att du saknar ordnat mottagande). Uppskjuten verkställighet betyder att din utvisning inte får genomföras förrän du fyllt 18 år. Det finns dock flera krav som måste uppfyllas. Du kan läsa med om vad som gäller genom att följa pilarna på bilden nedanför. Om du vill veta vad som gäller om du får ett utvisningsbeslut kan du läsa vidare under rubriken “Jag har fått ett utvisningsbeslut” längre ner i texten. Kom ihåg att du måste lämna in en kopia av din individuella studieplan om du vill att Migrationsverket eller domstolarna ska pröva din ansökan enligt gymnasielagen.

Jag har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tidigare kan du i vissa fall omfattas av gymnasielagen när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd. När Migrationsverket prövar din förlängningsansökan kan det i regel gå på två sätt. Det kan antingen vara så att grunden för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd finns kvar och att du ska få ett uppehållstillstånd av den anledningen igen. Det kan också vara så att grunden för ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört. Det kan till exempel hända om du tidigare fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att det saknas ordnat mottagande, men att du hunnit fylla 18 när Migrationsverket prövar din förlängningsansökan. När du fyller 18 år behöver du inte längre ha ett ordnat mottagande för att kunna återvända och då har grunden för ditt tidigare uppehållstillstånd upphört.

Oavsett om du får ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt eller inte så kan du under vissa omständigheter omfattas av gymnasielagen. Om du ska få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt kan du läsa mer om vad som gäller dig under rubriken ovanför “Jag väntar fortfarande på beslut från Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen”. Om du inte ska få ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängt så finns det flera krav som måste uppfyllas. Du kan läsa mer om kraven genom att följa pilarna på bilden nedanför. Kom ihåg att du måste lämna in en kopia av din individuella studieplan om du vill att Migrationsverket eller domstolarna ska pröva din ansökan enligt gymnasielagen.

Jag har fått ett utvisningsbeslut

Om du har fått ett utvisningsbeslut som inte längre kan överklagas så är det bara en liten grupp personer som kan få ett nytt uppehållstillstånd för studier i gymnasieskolan. Det finns flera krav som måste uppfyllas för att ett uppehållstillstånd ska beviljas. Först krävs det att du sökte asyl i Sverige den 24 november 2015 eller tidigare och att ditt utvisningsbeslut är förenat med uppskjuten verkställighet för att du saknar ordnat mottagande i hemlandet. Att ditt utvisningsbeslut måste vara förenat med uppskjuten verkställighet betyder att det ska stå i beslutet att din utvisning inte får genomföras förrän du fyller 18 år, för att du saknar ordnat mottagande i hemlandet. Migrationsverket har senare förklarat ett det inte måste stå i beslutet att du fått uppskjuten verkställighet utan att det är tillräckligt att du borde fått det. Det innebär att det viktigaste är hur Migrationsverket eller domstolarna har bedömt frågan om ordnat mottagande. Om de har bedömt att du saknar ordnat mottagande så uppfyller du det här kravet. Om de bedömde att du har ordnat mottagande uppfyller du inte detta krav.

Om du uppfyller dessa krav och också har påbörjat studier vid någon av de fem utbildningar som omfattas av gymnasielagen (läs mer om utbildningarna högre upp i texten) kan du få uppehållstillstånd för studier om du befinner dig i Sverige när du får din ansökan prövad. Du ansöker om ett sånt uppehållstillstånd genom att skriva till Migrationsverket. Du kan läsa mer om kraven genom att följa pilarna på bilden nedanför. Kom ihåg att du måste lämna in en kopia av din individuella studieplan om du vill att Migrationsverket eller domstolarna ska pröva din ansökan enligt gymnasielagen.

Om du har fått ett utvisningsbeslut som inte uppfyller kraven, kanske för att du ansökte om asyl efter den 24 november 2015 eller för att ditt utvisningsbeslut inte fick, eller borde fått, uppskjuten verkställighet – då kan du inte få uppehållstillstånd genom gymnasielagen. För att du ska kunna omfattas av gymnasielagen krävs det att du först ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, till exempel för att det finns ett verkställighetshinder. Verkställighetshinder betyder att det finns hinder mot att genomföra utvisningen. Klicka här för att läsa mer om verkställighetshinder och vilka krav som finns.

Om du får ett uppehållstillstånd för studier i gymnasiet

I gymnasielagen finns bestämmelser som säger att den som får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier som är längre än 13 månader måste rapportera sin studieaktivitet till Migrationsverket varje år. Att rapportera sin studieaktivitet betyder att du måste visa för Migrationsverket att du deltar aktivt i studierna. Du kan visa detta genom att till exempel lämna in utdrag ur betygskatalogen där det står vilka kurser du slutfört och betygsatts i. Om du inte hunnit betygsättas i några kurser kan du lämna in underlag som visat att du närvarat vid lektionerna eller att du följer din individuella studieplan. Om du inte rapporterar din studieaktivitet eller om Migrationsverket ser att du inte deltar aktivt i utbildningen så får Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer däremot inte återkalla ditt uppehållstillstånd om de bedömer att du fortfarande är i behov av skydd. Vid en sådan situation får de istället ompröva längden på ditt uppehållstillstånd. Det får dock inte ske utan att du först fått en påminnelse om att lämna in underlaget.

Om du fullföljer din gymnasieutbildning och tar examen så har du vanligtvis 6 månader på dig att hitta ett jobb för att få en försörjning. Om du kan visa att du försörjer dig när du lämnar in en förlängningsansökan kan du få ett permanent uppehållstillstånd om du uppfyller kraven för det. Men kom ihåg att om du är under 25 år så måste du ha fullföljt en gymnasieutbildning för att ha möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd vid försörjning.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This