FN ställer frågor till Sverige om barns rättigheter

2020-10-29 Aktuellt, Barnens asylrättscentrum

Vart femte år ska varje land rapportera till FN och berätta hur de lever upp till barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté (som består av 18 oberoende experter från hela världen) tar emot och granskar rapporterna. Barnrättskommittén ger också rekommendationer om hur länder kan och bör stärka sitt arbete för barns rättigheter

I Sverige är vi en grupp organisationer som jobbar med barn och barns rättigheter som arbetat med att tillsammans välja ut de frågor vi tycker är allra viktigast för barns rättigheter i Sverige idag. Vi har gjort det för att förbereda FN:s barnrättskommitté på vilka frågor vi tycker att det är viktigt att de tar upp med Sverige när den svenska regeringen rapporterar nästa gång. Vi sammanställde de frågor som vi tycker att Sveriges regering borde besvara och skickade till barnrättskommittén.

Nu när FN:s barnrättskommitté har skickat sina frågor till Sverige så ser vi att många av våra förslag finns med. Det är många och stora frågor som kommittén ställt till Sverige. Bland annat vill man att regeringen berättar om hur man gör för att säkerställa att principen om barnets bästa får större genomslag i beslut som rör barn. Det gäller både i politiska förslag, lagtext, budget och internationella åtaganden.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. En viktig aktuell fråga som kommittén tar upp är vilken effekt barn­konven­tionen som lag har fått i den praktiken.

Frågor om barns rättigheter i asyl- och migrationsprocessen

Barnrättskommittén ställer även frågor till Sveriges regering om barn i asyl- och migrationsprocessen. Kommittén vill att regeringen berättar om arbetet med att ändra i lagstiftningen för att säkerställa barns rätt och möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem.

Kommittén vill också få information om vad man gjort i Sverige för att barns egna asylskäl ska bedömas, att barnspecifik förföljelse och barnets bästa finns med i bedömning i den nya migrationslagstiftningen. De vill även veta hur åldersbedömningar går till i Sverige och hur Sverige tar fram riktlinjer för gode män. Hur man vet att de kan tillräckligt mycket för att kunna vara en god man, och att de inte har för mycket att göra så det verkligen kan hjälpa barnet som de ska stötta.

Hur har den tillfälliga lagen påverkat barns rättigheter?

I juni 2016 fick Sverige en tillfällig migrationslagstiftning som gör det svårare för människor att få uppehållstillstånd i Sverige. Barnrättskommittén vill få information från Sverige om hur den tillfälliga lagen har påverkat barns rättigheter. Man vill särskilt veta hur det påverkat barnen när det gäller hälsa, utveckling och utbildning.

Vi på Asylrättscentrum tycker att det är bra att FN:s barnkommitté lyssnade på oss organisationer som jobbar med barns rättigheter i Sverige.

Sveriges regering ska svara senast den 30 juni 2021. 

Läs mer:

Arbetet med att ta fram frågorna samordnades av UNICEF. De såg även till att frågorna översattes till svenska. Klicka här för att läsa en sammanfattning av de frågor som de 20 barnrättsorganisationerna tyckte att Sverige ska svara på.

Klicka här för att läsa frågorna som FN:s barnrättskommitté skickade till Sverige.

Klicka här för att läsa en lista över de frågor som är kopplade till barn som befinner sig på flykt.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This