Får jag byta offentligt biträde?

Det är Migrationsverket eller migrationsdomstolen, om den är handläggande myndighet, som avgör om det föreligger särskilda skäl för biträdesbyte. Skäl för att godta en önskan om biträdesbyte skulle kunna vara det geografiska avståndet mellan det offentliga biträdet och klienten eller om det föreligger intressemotsättningar inom en familj, exempelvis mellan makar som företräds av samma offentliga biträde. I en situation då en klient inte längre har förtroende för sitt biträde och därför begär att få ett nytt offentligt biträde anses inte vara tillräckliga skäl, detta även om det offentliga biträdet medger bytet eller själv begär sig entledigad. Samarbetssvårigheter mellan det offentliga biträdet och klienten eller uppgifter från klienten att det offentliga biträdet inte driver sin klients sak är således inte tillräckligt för att medge ett biträdesbyte.