Kvinnors särskilda skyddsskäl

Asylsökande kvinnor och flickor utgör en stor andel av världens flyktingar. Internationell flyktingrätt och policy är tydlig. Alla människor, oavsett kön eller sexuell läggning, skall ha lika rätt till flyktingstatus och skydd mot könsrelaterat våld och andra allvarliga människorättskränkningar. Trots detta har kvinnor, flickor och hbtq-personer världen över svårt att få gehör för genusrelaterade asylskäl. […]

Fråga en jurist om migrationspolitikens utveckling

I ett års tid arbetade den parlamentariska kommittén med att ta fram en ny långsiktigt hållbar migrationspolitik. Under 2020 diskuterades många av förslagen öppet i media och några av dem finns inte med det slutgiltiga betänkandet som sedan gick ut på remiss. Vilka förslag är fortfarande aktuella och vad kan de få för konsekvenser för […]

Skyddsgrunder och uppehållstillstånd

När en människa söker asyl i Sverige prövas asylskälen mot det land där hen har medborgarskap. Asylbedömningen är en framåtsyftande bedömning och Migrationsverket och domstolarna tittar på vad personen riskerar att utsättas för om hen åker till hemlandet. Men vad är skyddsgrunderna i den svenska migrationslagstiftningen och vad krävs för att omfattas av dem? Tid […]

Fråga en jurist om brott och utvisning

När en person som inte är svensk medborgare begår ett brott kan domstolen i vissa fall besluta om att hen skall utvisas ur landet. Vilka brott leder till utvisning och vad händer när man inte kan utvisa en person som begått ett brott i Sverige? Hur allvarliga måste brotten vara och finns det möjlighet för […]

Fråga en jurist om migrationspolitik och NGL

I sommar ska Sverige få en ny migrationspolitik. Men vad innebär egentligen de förslag som diskuterats i media de senaste året och vilka av förslagen kommer vara en del av den framtida politiken? Vilka förslag berör personerna som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen och kommer det att komma några lättnader som berör gruppen? […]

Upphörande av flyktingstatus

Om Migrationsverket ändrar bedömningen av mitt hemland, kan jag förlora min status som flykting och behöva åka tillbaka då? Med tillfälliga uppehållstillstånd som regler och utvecklingen i svensk migrationsrätt kommer den här och liknande frågor att bli allt vanligare. Den här utbildningen ger en överblick av grunderna för när en flykting- eller alternativ skyddsstatus kan […]

Fråga en jurist om migrationspolitikens utveckling

I ett års tid arbetade den parlamentariska kommittén med att ta fram en ny långsiktigt hållbar migrationspolitik. Under 2020 diskuterades många av förslagen öppet i media och några av dem finns inte med det slutgiltiga betänkandet som sedan gick ut på remiss. Vilka förslag är fortfarande aktuella och vad kan de få för konsekvenser för […]

Barn i asylprocessen och rätten till vård

På vilket sätt skiljer sig asylprocessen för barn och vuxna och vad är barnspecifika asylskäl? Vilken rätt har asylsökandes och papperslösas barn till vård? I den här utbildningen står barn i asylprocessen i fokus. Under utbildningen går vi igenom hur asylprocessen ser ut för barn. Vad ensamkommande barn har för rättigheter och vilket stöd de […]

Sjukvård för asylsökande och papperslösa

Utbildning för Karolinska institutet. om vård för asylsökande och papperslösa. Vi går igenom lagstiftningen och information om bland annat rättigheter vid uppsökande av vård, sjukvårdspersonals förhållningsregler och intygsskrivande. Deltagarna får under utbildningen lära sig mer om asylsökande och papperslösas rätt till vård och praktiska hinder för att få tillgång till vård. Det kommer att finnas […]

Barns rätt i asylprocessen

Hur ser asylprocessen ut för barn och vad är barnspecifika asylskäl? Den här utbildningen fokuserar på barn i asylprocessen. Deltagarna får lära sig mer om ensamkommande barns rättigheter och vilket stöd de kan få under asylprocessen. Vi går även igenom medicinska åldersbedömningar och tar upp de särskilda asylskäl som barn kan ha. Deltagarna kommer att […]

Återvändande och resehandlingar

Vid ett återvändande är det är den sökande, och inte Migrationsverket, som har ansvar för att den sökande återvänder till sitt hemland. Men hur går processen till och hur ser regelverket ut? Den här utbildningen ger fördjupade kunskaper i frågor om återvändande. Vi går igenom processordningen och lägger särskild tonvikt på rättigheter och skyldigheter den […]