Effektivisering av asylprocessen, men risker för rättssäkerheten

2020-04-1 Remissvar

Asylrättscentrum har besvarat remiss Ds 2020:2 Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer. I vårt remissvar lyfter vi flera punkter där vi ser risker att rättssäkerheten försämras.

I vårt remissvar lyfter vi bland annat att även om ett införande av en lista över säkra länder skulle kunna innebära effektivitetsvinster och minskade handläggningstider i asylprövningen, så finns även en risk att den individuella skyddsprövningen urholkas. Det kan leda till att avlägsnanden genomförs i strid mot principen om non-refoulement.

Förfarandegaranterier för att säkra rättssäkra processer

För att säkra rättssäkra processer om en lista över säkra ursprungsländer skulle införas lyfter vi i remissvaret några förfarandegarantier. Den främsta punkten är rätten att stanna kvar i landet under överklagandetiden vid ett negativt beslut. Vi anser även att det bör förtydligas i lagtexten att ett land endast kan anses vara ett säkert ursprungsland om hela landet ses som säkert för samtliga medborgare.

Vi ser rätten till offentligt biträde som en viktig rättssäkerhetsgaranti för att asylsökande i det enskilda fallet ska kunna motbevisa presumtionen om att ett land är ett s.k. säkert ursprungsland. Det bör därför inte kunna antas att behov av biträde saknas för personer som kommer från s.k. säkra ursprungsland.

Tveksamma till att Migrationsverket utformar listan

Vi ställer oss tveksamma till förslaget att Migrationsverket, genom delegation från regeringen, ges möjlighet att utforma förteckningen utan möjlighet till överprövning inom rättsväsendet. Att regeringen ges det yttersta ansvaret över förteckningen ser vi som problematiskt utifrån principen om myndigheters och domstolars självständighet. Vi ser också rättssäkerhetsproblem med att Migrationsverket enligt den föreslagna ordningen skulle binda överinstansen migrationsdomstolen avseende de processuella förutsättningarna i enskilda ärenden.

Klicka här för att läsa hela remissvaret

Klicka här för att läsa vår rapport Kan Sverige säkra rättssäkerheten i en lista över säkra ursprungsländer?

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This