Parlamentariska kommittén

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken presentera sitt uppdrag. Vi på Asylrättscentrum följer arbetet och kommer att publicera våra analyser och texter här. 

Den parlamentariska kommittén tillsattes i juni 2019 med uppdrag att forma Sveriges framtida migrationspolitik. Målet är att skapa en hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv. I kommitténs dirketiv står att det de ska ta ställning är följande:

  • om de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd.
  • om uppehållstillstånden ska vara tidsbegränsade hur långa ska de då vara, samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.
  • om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara.
  • ska en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.
  • om alla som får uppehållstillstånd i Sverige ska ha möjlighet att återförenas med sin familj.
  • om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och hur ett sådant krav ska se ut.

 

Fler frågor kan tillkomma

Under den parlamentariska kommitténs arbete kan fler frågor tillkomma som de kommer att ta ställning till. Vi på Asylrättscentrum kommer självklart att analysera även de frågorna.

 

Arbetet med att analysera den parlamentariska kommittén är en del av Europaprojektet som finansieras med hjälp av Postkodstiftelsen.

Våra analyser och texter om den parlamentariska kommittén:

Sveriges nya migrationslagstiftning

Tidsbegränsade uppehållstillstånd blir norm och krav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. Det beslutades den 22 juni av Sveriges riksdag.   Den 22 juni röstade riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. Bakgrunden är det förslag som lades...

300 000 barn föds in i flyktingskap

Varje år släpper UNCHR rapporten Global Trends som beskriver flyktingläget i världen. I det här avsnittet av Människor & Migration analyserar vi den senaste rapporten. Podden gästas av Anders Aalbu från UNCHR, och tillsammans med Asylrättscentrums tf chefsjurist...

Stressigt på Migrationsverket och positionerande partier

Vi närmar oss omröstningen i riksdagen och svaret på frågan om hur Sveriges nya migrationslagstiftning kommer att se ut. Men hur förbereder sig Migrationsverket på den nya lagstiftningen och vad säger de olika partiernas motioner om hur migrationspolitiken kommer att...

Remissvar promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Den 22 juni 2021 röstar riksdagen om Sveriges nya migrationslagstiftning. I oktober skickades betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” ut på remiss, och i december de kompletterande förslagen. Betänkandet och de kompletterande förslagen har efter...

Uppehållstillstånd och vaccin

Innan remisstiden för betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik gått ut skickades kompletterande förslag ut på remiss. Förslagen har följts av en het migrationspolitisk debatt och frågan om regeringskris och nyval har lyfts. Men vad innebär förslagen och...

Vad säger remissvaren om migrationskommitténs förslag?

Nu har remissinstanserna lämnat sina svar på förslaget till ny migrationspolitik, men vad står det i svaren? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och kommunikationsansvarige Maja Dahl om remissvaren,...

En långsiktigt hållbar Migrationspolitik

Asylrättscentrums remissvar på utredningen En långsiktigt hållbar Migrationspolitik (SOU 2020:54) Den tillfälliga lagen skrevs med syfte att vara en tillfällig lösning på en exceptionell situation och utgångspunkten var att återgå till utlänningslagen. Som vi förstår...

Förslaget brister i långsiktighet

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik, men Asylrättscentrum ser brister i det förslag som skickats ut på remiss. I vårt remissvar lyfter vi bland annat konsekvenserna av att inte följa utvecklingen i EU-rätten och svårigheter med tillämpningen i...

Kan Tyskland så kan vi!

Tyskland dyker ofta upp i debatten när Sveriges migrationspolitik ska diskuteras. Oavsett om frågan gäller tillfälliga uppehållstillstånd, eller att ta emot människor från flyktinglägret Moria, så dyker Tyskland upp som en jämförelse. Men hur ser egentligen Tysklands...

Förslagen till ny migrationspolitik – miniminivå är det nya normala

Den Migrationspolitiska kommittén lämnade den 15 september 2020 sitt förslag på en ny migrationspolitik. Det är fortfarande oklart om det är det här som kommer att ersätta den tillfälliga lagen när den går ut nästa sommar eftersom de politiska partierna som ingått i...

Vad kommer det krävas för att få permanent uppehållstillstånd?

Hur ska kraven se ut för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap? Mycket inom migrationspolitiken handlar just nu om krav. När den parlamentariska kommittén lämnar sitt förslag på nya migrationspolitik kommer det troligtvis finnas med ett förslag om krav för...

Vad är drivkraften i migrationspolitiken?

I höst ska den parlamentariska kommittén lämna sitt förslag till ny migrationspolitik. De politiska partierna förhandlar just nu om förslagen, men vad är drivkrafterna bakom? Vad vill politikerna uppnå och vad är de beredda att förhandla om? I det här avsnittet av...

79,5 miljoner människor på flykt – ny rapport från UNHCR

Idag släpper UNHCR sin årliga rapport Global Trends 2019. Rapporten sammanfattar flyktingläget i världen och konstaterar att 79,5 miljoner människor befinner sig på flykt just nu. Rapporten ger även en bild av hur det senaste decenniet sett ut och hur...

Återvändande – processen för dem som inte får stanna

En del av att invandringen är reglerad är att vissa personer kommer att nekas uppehållstillstånd och därmed ska lämna landet. Frågan om återvändande är en het politisk potatis, men vad måste man ta hänsyn till rent juridiskt när frågan diskuteras? I det här avsnittet...

Ska Sverige ha ett volymmål?

I debatten runt den nya migrationspolitiken hörs nu argument för att Sverige borde införa volymmål för asylinvandringen, men vad betyder det? Hur kan ett volymmål se ut och är det förenligt med asylrätten?I det här avsnittet av Människor & Migration diskuterar...

Ska Sverige kunna ge uppehållstillstånd på en humanitär grund?

Den parlamentariska kommittén utreder bland annat om det ska finnas något annat skäl att få uppehållstillstånd än som flykting och alternativt skyddsbehövande. Det pratas mycket om humanitära skäl, men vad innebär det? I det här avsnittet av Människor & Migration...

Vem har råd att få leva med sin familj?

Sverige ska få en ny migrationspolitik och en av de frågor som diskuteras är försörjningskrav för familjeåterförening. Men hur ska försörjningskravet se ut och vem ska beröras av det? Ska det finnas några undantag och ska ensamkommande barn kunna försörja sina...

Vad betyder de migrationspolitiska förslagen?

I onsdags hade den parlamentariska kommittén möte och listan över förslag som diskuteras har nu läckt till media. Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl ringde upp juristen Sofia Rönnow Pessah för att diskutera vad de läckta förslagen innebär. I samtalet...

Vad innebär det att förlänga preskriptionstiden till 10 år?

Ett av förslagen som just nu diskuteras i den parlamentariska kommittén är att förlänga preskriptionstiden till 10 år. Vad innebär förslaget och vilka konsekvenser kan det få? Vår kommunikationsansvarige, Maja Dahl, ringde upp vår chefsjurist Anna Lindblad för att...

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Sveriges nya migrationspolitik

Läs fler analyser och texter om den parlamentariska kommittén och Sveriges nya migrationspolitik.

Stöd oss

Hjälp oss hjälp fler.
Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp.