Europaprojektet

Asylrätten är under förändring. I Sverige har en parlamentarisk kommitté tillsatts för att ta fram en ny migrationspolitik för Sverige. På europeisk nivå pågår ett arbete för en gemensam europeisk migrationspolitik. Dessutom pågår en diskussion om tredjelandsavtal och säkra länder. Det här projektet vill belysa asylrättens kärna i dessa beslutsprocesser. Samtidigt vill vi stärka de asylsökandes röst och stötta dem med den kunskap om asylrättsliga frågor inom EU som de efterfrågar och behöver för att kunna fatta välgrundade beslut om sin framtid. Projektet kommer därför även att fokusera på sekundära förflyttningar.

Genom finansiering av Postkodsstiftelsen har Asylrättscentrum möjlighet att under 2019 och 2020 följa, analysera och förklara förändringarna inom migrationspolitiken.

Referensgruppsmöten

För att säkerställa att arbetet i projektet fokuserar på de frågor som är relevanta för asylsökande själva har Asylrättscentrum bjudit in asylsökande till referensgruppsmöten. De frågor och perspektiv som lyfts under träffarna arbetar vi sedan vidare med, och återkopplar senare till referensgruppen.

Möten med politiker

Både på Sverige- och EU-nivå pågår just nu ett arbete med att utforma ny migrationspolitik. För att värna en asylrätten och rättssäkerheten i migrationspolitiken träffar Asylrättscentrum politiker och beslutsfattare.

Europaresan

Under hösten 2019 åker Asylrättscentrum till fyra europeiska länder för att få inblick i aktuell migrationsrätt. Under resan kommer Asylrättscentrums jurister att träffa personer som jobbar på asylrättsorganisationer, Migrationsverket och domstolar i det aktuella landet. Vi kommer även att åka till Bryssel för att möta kommissionen, parlamentariker och intresseorganisationer.

Analyser och lärdomar från resan kommer att publiceras på hemsidan. För att följa juristernas resa, följ Asylrättscentrum på Facebook och Twitter.

Analys och information

Information och analyser som är intressant för asylsökande, samt svar på asylsökandes frågor, publicerar vi allt eftersom under vår flik för Asylsökande här på hemsidan.

Juridiska analyser från Europaprojektets olika aktiviteter sprider vi till offentliga biträden och andra relevanta aktörer.

Publicerat inom projektet:

Därför lämnar afghaner Sverige för att söka asyl i andra EU-länder

Kan en person som nekats asyl i Sverige få asyl i ett annat EU-land? I det här avsnittet av Människor & Migration går vi igenom det som på juridiska kallas för sekundära förflyttningar. Asylrättscentrums jurister Linnea Midtsian och Lotten Berggren har under flera...

Var går Europas gränser?

I juli 2016 röstade Sveriges riksdag igenom den tillfälliga begränsningslagen som gjorde att Sverige numera i många delar ligger på EU:s miniminivå. När Sverige nu ska få en ny migrationslagstiftning hörs argumentet att Sveriges lagstiftning inte kan skilja sig från...

Öppna portar och stängda gränser

- En rapport om EU, covid-19 och utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem Våren 2020 har på många sätt varit en omskakande period då coronakrisen på ett genomgripande sätt påverkat världen. Från ett migrationsperspektiv har pandemin lett till att...

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till asylprocedurförordning

Kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal...

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till skyddsgrundsförordning

Kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal...

EU:s gemensamma asylsystem – förslag till ny Dublinförordning

Kommissionen tillkännagav i april 2016 att den önskade genomföra en reform av det gemensamma asylsystemet (CEAS). Bakgrunden var att kommissionen ansåg att den nuvarande ordningen inte på ett tillfredsställande sätt har klarat av att hantera det stora antal...

I strid mot ett svenskt konventionsåtagande?

I strid mot ett svenskt konventionsåtagande? En redogörelse för avgöranden som bifallits enligt 11 § (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. I och med införandet av 11 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar...

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder.