Betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

2018-11-20 Remissvar

Asylrättscentrum har beretts tillfälle att lämna yttrande över mottagandeutredningens betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22). Med utgångspunkt i vårt kunskapsområde och vår kompetens lämnar vi enbart synpunkter på de frågor i betänkandet som har direkt samband med asylprövningsförfarandet, innefattande utredande av skäl för uppehållstillstånd och frågor om prövning av hinder mot verkställighet.

Asylrättscentrum välkomnar utredningens ambition att skapa ett sammanhållet mottagandesystem för asylsökande. Ett sammanhållet mottagandesystem skulle bland annat kunna ge bättre förutsättningar för asylsökande att erhålla information och leda till att ett högre antal asylsökande skulle komma att genomgå en allmän hälsoundersökning.

Asylrättscentrum avstyrker utredningens huvudförslag avseende inrättande av ankomst- och avresecenter. Förslaget riskerar i sin nuvarande utformning att föra med sig konsekvenser såsom bristande rättssäkerhet och ökade handläggningstider. Vidare utredning behöver vidtas för att säkerställa att förslaget kommer att leda till önskad effekt.

Asylrättscentrum avstyrker utredningens alternativa förslag avseende mottagandecenter. Utredningens alternativa förslag innebär inte lika stora risker i rättssäkerhetshänseende men har en viss avsaknad av förståelse i fråga om prövningsverksamhet.

Asylrättscentrum efterfrågar en utförlig barnkonsekvensanalys samt genusanalys och analys över vilka konsekvenser den föreslagna ordningen kan ha för hbtq-personer och andra utsatta grupper.

Läs yttrandet i sin helhet »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This