Bedömning av koncernföretags ekonomisk förmåga att anställa

2019-11-18 Chefsjuristen kommenterar, Juristerna kommenterar

Anna Lindblad

Hur ska arbetsgivares ekonomiska förmåga att anställa bedömas när arbetsgivaren ingår i en koncern? Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad kommenterar ny dom, MIÖD 2019:19, från Migrationsöverdomstolen som förtydligar prövningar för arbetstillstånd.

I mars 2018 ansökte en man om uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Han bifogade ett anställningserbjudande från LTG Marketing AB där det framgick att han erbjudits en anställning som systemutvecklare.

Frågan i målet är hur bedömningen av en arbetsgivares ekonomiska förmåga att anställa ska göras vid prövningen av en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd när arbetsgivaren ingår i en koncern.

Migrationsöverdomstolen börjar med att konstatera att 6 kap. 2 a § tredje stycket utlänningslagen säger:

  • att arbetstillståndet ska knytas till den arbetsgivaren och avse det slaget av arbete.
  • att det är mot den anställningen som bedömningen ska göras om anställningen gör det möjligt för personen att försörja sig.

I detta fall var LTG Marketing AB den arbetsgivaren för arbetstillståndet. Det betyder att det är LTG Marketing AB:s ekonomiska förmåga att betala lönekostnader som är det som ska bedömas. Migrationsöverdomstolen framförde att det är vanligt att bolag inom samma koncern delar upp olika företagsfunktioner på separata bolag och att resultatutjämning sker mellan bolag inom koncernen. Inom skatterätten framgår förutsättningarna för sådan resultatutjämning bl.a. genom bestämmelserna om koncernbidrag.

Migrationsöverdomstolens dom

Migrationsöverdomstolen menade att det inte fanns skäl att ha ett annat synsätt när det gäller bolagsförhållanden inom en koncern när det gäller migrationsrätt. När man ska pröva en arbetsgivares ekonomiska förmåga finns det därför inget som hindrar att den bedöms med utgångspunkt i dennes förhållande till andra bolag i samma koncern.

Efter genomgång av fakta kring bolaget bedömde Migrationsöverdomstolen att det inte fanns omständigheter som gav anledning att ifrågasätta att personalkostnaderna faktiskt betalas. Sökanden hade sammantaget bevisat att det var fråga om en seriös anställning och beviljades uppehålls- och arbetstillstånd.

Vad betyder domen?

Det här är ytterligare en förtydligande dom från Migrationsöverdomstolen där domstolen utgår från verkligheten i sin bedömning. Resultatutjämning inom koncerner är inget ovanligt. Det är välkommet att se att domstolen tar hänsyn till det i sin bedömning.

Chefsjuristen kommenterar

Asylrättscentrums chefsjurist kommenterar domar från nationella och internationella domstolar. 

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklings-paket som vi erbjuder. 

Share This