Asylutredningen

2020-03-20 Barnens asylrättscentrum

När du har sökt asyl i Sverige vill Migrationsverket veta varför du behöver skydd. Därför vill kallar dig till ett möte för att höra din berättelse, det kallas för asylutredning.

Asylutredningen kommer att vara på Migrationsverkets kontor. Med på asylutredningen kommer din gode man, ditt offentliga biträde, en tolk och en personer som jobbar på migrationsverket. Den personen kallas för handläggare. Handläggaren kommer att lyssna på din berättelse, men också fråga dig väldigt många frågor.

Tolk

För att alla som är med på asylutredningen ska förstå varandra finns en tolk med i rummet. Tolken översätter allt som alla säger under utredningen. Tolken arbetar inte för Migrationsverket utan för ett tolkföretag. Tolken har tystnadsplikt och det som du berättar för Migrationsverket får inte tolken inte berätta för någon annan.

Det är mycket viktigt att säga till om du inte förstår tolken. Det gäller vid alla möten där tolken är med. Det är också viktigt att du säger till om du tycker att tolkningen inte fungerar av andra skäl. Du behöver självklart inte själv säga det till tolken. Säg det till din gode man eller till ditt offentliga biträde så att de vet och kan göra något åt det. Fungerar inte tolkningen bra ska du få en ny tid för asylutredning. Det är förmodligen den enda gången som du kommer att få träffa din handläggare, så det är viktigt att förutsättningarna för att du ska kunna berätta är så goda som möjligt. Missförstånd som beror på fel i tolkningen kan vara svåra att rätta till, särskilt om du inte sa till redan på en gång att du hade problem att förstå tolken.

Helt normalt att vara nervös

Många tycker att asylutredningen är jobbig. Både barn och vuxna kan vara väldigt nervösa innan de går på sin asylutredning. Det är viktigt att du pratar med din gode man och ditt offentliga biträde innan utredningen, så att du får den information och det stöd du behöver för att du inte ska känna dig så nervös och för att du ska hjälp att förbereda dig. Din gode man ska hjälpa dig så att du får träffa ditt offentliga biträde.

Vad händer på asylutredningen?

Under asylutredningen kommer Migrationsverket fråga många frågor. Det är viktigt att du svarar så noggrant du kan. Det är också viktigt att du inte försöker svara när du inte kan eller gissar bara för att ge ett svar. Ibland kan det kännas som att de frågorna om ditt hemland, till exempel hur du levde där, platser och viktiga händelser, är onödiga och att svaret är självklart för dig. Men det som kanske är självklart för dig behöver inte vara det för Migrationsverket. Även om Migrationsverket kan veta mycket om ditt land så vet dem inte hur just din situation var och vad du är rädd för om du måste åka tillbaka dit.  För att Migrationsverket ska kunna ta ett riktigt beslut i ditt ärende måste de veta hur du har haft det. Migrationsverket måste veta vad just du är rädd för om du skulle åka tillbaka till ditt hemland.

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ditt offentliga biträde efter asylutredningen. Migrationsverket kan även spela in utredningen för att lyssna på i efterhand om något inte kommit med i protokollet. Om Migrationsverket inte spelar in kan ditt offentliga biträde be att få spela in utredningen.

Medicinsk åldersbedömning – vad är det?

Som nämnts under avsnittet Vilka krav ställs på dig? har du som asylsökande bevisbördan att göra din identitet sannolik. Det betyder att du måste visa för Migrationsverket vem du är och var du kommer ifrån. Din ålder är en del av din identitet.

Om Migrationsverket under handläggningen av ditt asylärende inte tror att du är under 18 år kan Migrationsverket erbjuda dig att göra en medicinsk åldersbedömning som hjälp att visa din ålder. Det kan till exempel vara så att du inte kunnat lämna in några identitetshandlingar som Migrationsverket tycker att du visat din ålder med, och att Migrationsverket efter din asylutredning tycker att det du sagt och kunnat visa om din ålder varit för lite och inte tillräckligt detaljerat.

Om Migrationsverket säger till dig att de ifrågasätter din åldersuppgift är de viktigt att de förklarar varför de tycker så. Ditt offentliga biträde eller din gode man ska hjälpa dig att få den informationen av Migrationsverket.

Medicinsk åldersbedömning är frivillig

En medicinsk åldersbedömning är frivillig och du och din gode man bestämmer tillsammans om du ska göra en. Det är bra att även diskutera frågan med ditt offentliga biträde innan ni svarar ja.

Om ni svarar ja ska du och din gode man skriva under ett papper där det står att ni godkänner, även kallat samtycker, att en undersökning görs. Det är viktigt att du känner att du fått all information om den medicinska åldersbedömningen, vad den innebär, vilka risker det finns med att göra en sådan och vad som händer om du inte gör det, innan du samtycker till att göra en sådan.

En medicinsk åldersbedömning går till så att du får besöka en tandläkarmottagning som röntgar dina visdomständer för att se hur utvecklade dem är. Du får också gå till en röntgenmottagning som röntgar ditt knä för att se om det vuxit klart. Röntgenbilderna skickas sedan till en myndighet som heter Rättsmedicinalverket där en så kallad rättsläkare tittar på bilderna och ger en bedömning om du är över eller under 18 år. Viktigt att veta är att det inte finns någon medicinsk metod som kan säga exakt vilken ålder du har.

I det rättsmedicinska uttalandet kan tre olika svar ges om din ålder:

  • Undersökningen talar för att du är 18 år eller äldre
  • Undersökningen talar möjligen för att du är 18 år eller äldre
  • Undersökningen talar möjligen för att du är under 18 år

När Migrationsverket får resultatet från Rättsmedicinalverket ska de titta på allt i ditt ärende, dina muntliga uppgifter, om du har lämnat in någon skriftlig bevisning som stöd för din ålder, till exempel skolbetyg eller läkarintyg från ditt hemland där din ålder står. Du kan även be andra personer i din omgivning, till exempel psykologer, lärare och skolkuratorer, att skriva ett intyg till stöd för din åldersuppgift. Om Migrationsverket bedömer att du inte gjort sannolikt att du är under 18 år måste de motivera sin bedömning.

Om du inte håller med Migrationsverket i deras bedömning av din ålder du klaga på denna till Migrationsdomstolen. Om du har ansökt om asyl innan den 1 februari 2017 kan du endast göra det när du överklagar Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd. Om du har ansökt om asyl efter den 1 februari 2017 kan Migrationsverket komma att göra ett tillfälligt beslut om din ålder, det vill säga under själva handläggningen av ditt ärende och innan du har fått ditt slutliga beslut om uppehållstillstånd.

Om Migrationsverket ändrar din ålder till över 18 år kommer ditt ärende att handläggas som vuxen. Handläggningen kommer då skilja sig i stora delar och din praktiska situation ändras snabbt. För mer information om detta läs under avsnittet Vad händer när du blir 18 år.

Ska du göra en medicinsk åldersbedömning eller inte?

Vi på Barnens Asylrättscentrum får många frågor kring den medicinska åldersbedömningen. ”Ska jag göra en medicinsk åldersbedömning?”, ”Är det bra för mitt ärende?”, ”Vad händer om utlåtandet säger att jag är över 18 år” och ”vad händer om jag inte gör en medicinsk åldersbedömning?”

De medicinska åldersbedömningarna har tidigare kritiserats av läkare, men också av jurister, för att inte vara säkra nog. Sedan våren 2017 har nya metoder införts. Även dessa har kritiserats. Därför är det viktigt att du pratar med din gode man och offentliga biträde innan du beslutar om du ska genomföra en medicinsk åldersbedömning.

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och vilken hjälp våra jurister kan ge.

Barnens Asylrättscentrum

Stöd och information till dig som är barn och har sökt asyl i Sverige.

Utbildningar

Information om de utbildningar och kompetensutvecklingspaket som vi erbjuder.

Share This