Asylscentrum yttrande över utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Ju2017/03913/L7

2017-05-22 Remissvar

Asylrättscentrum har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Asylrättscentrum har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning samt driva processer i nationella och internationella fora. Asylrättscentrum har lång erfarenhet av att agera som ombud och offentligt biträde åt såväl asylsökande vuxna individer som barn samt omfattande erfarenhet av granskning och analys av lag och rättstillämpning.

Inställning

Asylrättscentrum har ingenting att erinra mot förslaget.

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This