Asylrättscentrums yttrande över utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

2017-01-5 Remissvar

Asylrättscentrum tillstyrker förslaget om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Asylrättscentrum välkomnar förslaget eftersom det syftar till att möjliggöra för barn och ungdomar att kunna fortsätta sin skolgång i Sverige.

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd och därutöver praxisändringar hos Migrationsverket under våren 2016 har särskilt drabbat barn, inte minst ensamkommande barn, varför Asylrättscentrum välkomnar lagförslagets intentioner. Asylrättscentrum önskar dock framföra att vi ser att de föreslagna reglerna medför ett behov av omfattande insatser beträffande spridning av information till berörda parter.

Läs hela remissvaret »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This