Asylrättscentrums yttrande över utkast till lagrådsremiss ”En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m. fl.”

2016-09-19 Remissvar

Under förutsättning att de brister korrigeras som uppmärksammats efter 1 juni 2016 avseende tillämpningen av 11 § och 11 a § lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har Asylrättscentrum inget att erinra mot det nu aktuella förslaget.

Asylrättscentrum har i sitt remissvar över promemorian ”Ändring av bestämmelserna om rätten till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.” framfört synpunkter avseende bl.a att av-och utvisningsbeslut fattas trots att förutsättningar för verkställighet av besluten inte av praktiska skäl är möjliga.

Det har från 1 juni 2016 och fram till dags datum visat sig att de farhågor som byrån framfört i många fall visat sig vara korrekta.

Beslut om att bistånd i form av logi skall upphöra har under perioden fattats avseende ett förhållandevis stort antal personer som vare sig själva eller med hjälp av den svenska staten kunnat utresa till de länder som utpekats i de aktuella utvisningsbesluten. Besluten har fattats trots att det för Migrationsverket måste ha varit uppenbart oskäligt att biståndet upphör.

De berörda har exempelvis varit bidoner från Kuwait eller statslösa palestinier från Gaza som av Egypten vägrats transitvisum.

Beslut om att biståndets upphörande har även fattats avseende personer som till Migrationsverket lämnat skriftlig information från en ambassad om att de är att betrakta som medborgare i annat land än det som utpekas i det aktuella utvisningsbeslutet och att den berörde inom kort kommer få ett hemlandspass som utvisar medborgarskapet.

I några fall har beslut om biståndets upphörande fattats trots att den berörde personen, efter en begäran om prövning av verkställighetshinder, beviljats inhibition eller ny prövning.

Asylrättscentrum har full förståelse för Migrationsverkets behov av att frigöra platser på sina boenden.

Vidare är byrån av uppfattningen att utvisningsbeslut som är möjliga att verkställa skall verkställas. Detta fordras för en tilltro till beslutsfattandet och för en effektiv resursanvändning.

Att inte beakta när det fullständigt saknas förutsättningar att verkställa fattade utvisningsbeslut försätter inte bara den berörde i en ytterst inhuman situation utan leder också till en minskad tilltro till den svenska asylprövningen och ett slöseri med resurser.

När sedan beslut fattas om att personer med ej verkställbara utvisningsbeslut ej längre skall ha rätt till boende så är detta i sig inhumant samt skapar på sikt en grupp som står helt utanför det svenska samhället utan möjlighet att påverka sin egen situation.

I några fall har beslut om biståndets upphörande visserligen inte gjorts i strid med lydelse i lagtext, förarbete eller Migrationsverkets anvisningar men varit uppenbart oskäliga pga att de varit ytterst inhumana.

Exempelvis har beslut om biståndets upphörande i form av logi fattats avseende personer som varit föremål för tvångsvård enligt LPT.

Ett ytterligare exempel på ett inhumant beslut gäller ett av två minderåriga syskon, där bådas nationalitet kan bedömas som ytterst osäker och där inga anhöriga kunnat spåras. Några dagar efter att den äldsta flickan fyllt 18 år fattar Migrationsverket beslut om att biståndet i form av logi för henne skall upphöra. Lillasystern bor kvar på HBV-hemmet men storasyster har vare sig ekonomiskt bistånd eller boende.

Mot bakgrund av ovan anförda och med kravet på att missförhållandena åtgärdas före 1 januari 2017 har inte Asylrättscentrum något principiellt att invända mot det nu aktuella förslaget om att införa en bestämmelse om handräckning i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

För det fall användandet av orden särskilda omständigheter i första stycket 1 punkten och synnerliga skäl i första stycket 2 punkten syftar till att inte i onödan ta i anspråk polisens resurser så föreslår Asylrättscentrum att en viss exemplifiering ges i det slutliga lagförslaget.

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This