Asylrättscentrums yttrande över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande

2016-08-4 Remissvar

Skatteverket föreslår att samtliga asylsökande tilldelas samordningsnummer och att Migrationsverket rekvirerar dessa nummer från Skatteverket.

Förslaget utgår från premissen att om asylsökande erhåller samordningsnummer skulle det i hög grad underlätta kontakten mellan myndigheter när det gäller placering av asylsökande i kommuner och insatser för vård och utbildning. För de enskilda asylsökande beskrivs att patientsäkerheten kommer att stärkas och att personer i högre utsträckning kommer att kunna tillgodoses med adekvata insatser när det gäller utbildning och omsorg. Förslaget medför att risken för sammanblandning mellan personer minskar och det kommer att bli möjligt att på ett enklare sätt följa personers historik inom utbildning, vård och annan omsorg. Enskilda asylsökande kommer också ha lättare att ta del av och komma in i samhället med en identifieringskod som är anpassad för befintliga system.

Asylrättscentrum tillstyrker förslaget avseende införande av samordningsnummer samt de förändringar i övrigt som föreslås, med de synpunkter som följer i promemorian som du kan ladda ner här: Samordningsnummer till asylsökande »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när remissvaret skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This