Asylrättscentrums yttrande över promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

2016-08-26 Remissvar

Asylrättscentrum delar i allt väsentligt de utgångspunkter som slås fast i promemorian beträffande de brister som finns i det nuvarande ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga. Det är ett svåröverskådligt regelverk som dessutom förfaller vara administrativt betungande och i vissa avseenden ineffektivt och kostnadsdrivande.

Samtidigt är det svårt för Asylrättscentrum att bemöta de förslag som läggs fram i promemorian. Detta är då det inte tillräckligt har utretts vilka konsekvenser de olika förslagen får för de barn som skulle omfattas av förändringarna. Även om ett schabloniserat system förefaller motiverat ur kostnads- och effektivitetshänsyn måste varje barns individuella behov vara ledande för val av placering och inte ekonomiska hållpunkter.

Asylrättscentrum kan inte tillstyrka förslaget i dess nuvarande utformning då det krävs ytterligare utredning och redovisning av såväl förslagets konsekvenser för barn som dess förenlighet med barnkonventionen. Hela yttrandet läs här: Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrev. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This