Asylrättscentrums yttrande över DS 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

2016-12-21 Remissvar

Asylrättscentrum ser positivt på förslaget att ett beslut om ålder ska vara överklagbart. I dess nuvarande utformning kan förslaget dock inte tillstyrkas.

Asylrättscentrum har i flera sammanhang lyft frågan om ett beslut om ålder ska vara överklagbart, och välkomnar av denna anledning förslaget. Ur rättssäkerhetssynpunkt samt för att komma till rätta med de stora tillämpningsproblem som hittills förevarit beträffande begreppet “uppenbart” vid uppskrivning av asylsökande barns uppgivna ålder, måste möjligheten till medicinsk åldersbedömning och tillfälligt, överklagbart beslut, omfatta alla fall där uppgiven ålder ifrågasätts och uppskrivning av ålder övervägs – såväl fall där “tvivel” föreligger som i fall där det anses “uppenbart” att den sökande inte är minderårig. Rättssäkerheten måste värnas i samtliga fall, vilket inte ger utrymme för att tillåta enskilda handläggares subjektiva och skönsmässiga bedömningar utan underlag. Detta medför att alla som vid en ansökan om asyl i Sverige uppger sig vara minderåriga, och där tvivel uppstår från Migrationsverkets sida, bör få samma rätt att genomgå en medicinsk åldersbedömning samt rätt att överklaga ett beslut om uppskriven ålder. Asylrättscentrum förespråkar därför att det förfarande genom vilket Migrationsverket kan skriva upp en sökandes ålder direkt, utan underlag till stöd för uppskrivningen, inte ska vara möjligt.

En sådan ordning där fler asylsökande kommer att erbjudas medicinsk åldersbedömning och möjlighet att överklaga sin beslut kan onekligen komma att innebära ökade kostnader. Till skillnad från promemorias ingång, vilket främst synes vara att förhindra att vuxna erhåller rättigheter som tillfaller barn, menar dock Asylrättscentrum att ett antagande av ett barnrättsperspektiv innebär att man utgår från barnets rättigheter. Vid varje subjektiv bedömning som genomförs utan underlag – ens.k. okulär bedömning – finns risk för att ett barn felaktigt bedöms som vuxen. Vid avvägning mellan ökade kostnader i förhållande till rättsäkerhetsgarantier för underåriga asylsökande måste rättssäkerheten få företräde.

Om begreppet “uppenbart” ska fortsätta att användas för att möjliggöra uppskrivning av ålder för asylsökande som uppger sig vara minderåriga, redan vid ansökningstillfället, vill Aylrättscentrum understryka att begreppet “uppenbart” behöver tydliggöras för att komma till rätta med de stora tillämpningsproblem som föreligger idag. Oavsett om Migrationsverket i dessa fall vidare inte ska behöva erbjuda medicinsk utredning åt dessa asylsökande som enligt Migrationsverkets bedömning är uppenbart över 18 år så måste deras beslut om uppskrivning av ålder åtminstone vara interimistiska och överklagbara. Asylrättscentrum vill också understryka behovet av att ett offentligt biträde förordnas i dessa så kallade uppenbara fall innan det tillfälliga beslutet meddelas.

Asylrättscentrum avstyrker att ett beslut om uppskrivning av ålder ska gälla omedelbart. Detta med hänsyn till de konsekvenser en uppskrivning får för berörda barn och för att syftet med införandet av tillgång till effektivt rättsmedel inte ska urholkas.

Asylrättscentrum ifrågasätter även de ändringar som föreslås i utlänningsförordningen och anser att det istället bör tydliggöras att en holistisk bedömning ska göras vid prövningen av ett barns minderårighet och att det även måste tydliggöras att om det kvarstår tvivel efter genomförd medicinsk åldersbedömning ska av barnet uppgivna ålder godtas.

Läs hela remissvaret här » 

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrevs. Organistionen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This