Asylrättscentrum välkomnar kompletteringarna till ny migrationslagstiftning

2021-01-11 Remissvar

Asylrättscentrum har tagit del av den kompletterande promemorian till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi har följande synpunkter och kommentarer.

Vi välkomnar att nu föreslagna lagändringar syftar till att minska risken för att tidsbegränsade uppehållstillstånd leder till orimliga konsekvenser i det enskilda fallet. Vi efterfrågar dock förtydliganden och förklaringar i flera delar av förslaget.

Vi är positiva till förslaget förtydligar att en person ska kunna få ett uppehållstillstånd om hen har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. I vårt tidigare remissvar har vi pekat på att avsaknaden av sådan lagstiftning kan drabba personer i utsatta grupper som inte har kunnat leva tillsammans utanför Sverige på grund av diskriminerande lagstiftning och samhällets normer.

I det tidigare remissvaret har vi framfört att tremånadersfristen för att undantas från försörjningskravet kan innebära att kvotflyktingar indirekt diskrimineras, eftersom det dröjer innan de kommer till Sverige. Vi välkomnar därför förslaget att när anknytningspersonen är en kvotflykting så ska försörjningskravet endast gälla om ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter anknytningspersonens inresa i Sverige.

Vi välkomnar att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Vi är positiva till att det införs en ny bestämmelse som innebär att en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Klicka här för att läsa hela remissvaret.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This