Asylrättscentrum och 71 organisationer i gemensamt uttalande om migrationspakten

2020-10-12 Aktuellt

Den 23 september presenterade Ylva Johansson förslaget till migrationspakt i EU. Nu går Asylrättscentrum och 71 andra internationella ideella organisationer ut med ett gemensamt uttalande om förslagen.

Organisationerna lyfter att det finns positiva aspekter i den föreslagna migrationspakten. Det finns till exempel några positiva tillägg till kriterierna som används för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för behandlingen av en asylansökan. Till exempel en utvidgad definition av familj till att omfatta syskon, ett brett spektrum av familjemedlemmar när det gäller ensamkommande barn och mottagande av examensbevis eller annan examen från en medlemsstat.

Mer förhandling istället för delat ansvar

I sitt gemensamma uttalande vill de 72 organisationerna dock lyfta några risker som vi ser med förslagen. Bland annat att förslaget om sponsrat återvändandeär allt för komplext och riskerar att leda till mer förhandlande istället för fördelning av ansvar för asylsökande.

Ökat tryck på stater vid yttre gräns

En annan risk som lyfts är att de förslagna gränsförfarandena riskerar ett ökat tryck på medlemsstaterna vid EU:s yttre gränd. Det föreslagna gränsförfarandet bygger på två bristfälliga antaganden – att majoriteten av de människor som anländer till Europa inte har skyddsbehov och att bedömningen av asylansökningar kan göras enkelt och snabbt. Inget av dem är korrekt.

Överlag är organisationerna kritiska att förslaget fokuserar allt för mycket på deportation och återvändande. Förslag på säkra och lagliga vägar till Europa saknas helt.

Varför skriver vi under pakten?

Asylrättscentrum verkar för en rättssäker och konventionsenlig asylprocess. Vi är oroade över den riktning som förslagen i migrationspakten tar, och ser en stor risk att förslagen i sig är en början mot att flytta asylprövningen utanför EU:s gräns. I förslaget finns skrivningar som antyder att personer som genomgår gränsförfaranden inte formellt anses befinna sig på medlemsstatens territorium. Som lyfts i det gemensamma uttalandet är det vilseledande och strider mot EU: s senaste rättspraxis men ändrar inte individens rättigheter enligt EU och internationell rätt.

Vi är även oroade över vissa av förslagens konsekvenser för asylprocessen i stort, och har bland annat svårt att ser hur de korta handläggningstiderna som föreslås kan säkerställa rättssäkra processer.

Vi hoppas på att man tar till sig den kritik som nu lyfts och läser igenom förslagen om väg framåt.

Klicka här för att läsa hela uttalandet och se listan över organisationerna som skrivit under.

Vad blir Sveriges nya migrationspolitik?

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén presentera sitt uppdrag. Ta del av våra anlyser av de politiska förslagen.

Så fungerar asylprocessen

Här hittar du viktig information om hur asylprocessen fungerar i Sverige och vad personer som söker asyl bör tänka på. 

Vilket stöd kan du få?

Information om vilket stöd och hjälp våra jurister kan ge, och vilken information vi behöver från dig för att kunna hjälpa till. 

Share This