Asylrättscentrums tankar om Tidöavtalet

2022-10-25 Aktuellt, Migrationspolitiska kommentarer

Den 14 oktober presenterades den politiska inriktningen för den, nu tillträdda, nya regeringen. Det s.k. Tidöavtalet är ett samarbetsavtal mellan SD, M, KD och L för de kommande fyra åren. Den mest omfattande delen av avtalet handlar om politiken gällande migration och integration. Denna del innehåller hela 32 olika rubriker, varav vissa rubriker rymmer flera delförslag.

Asylrättscentrum välkomnar förslaget att se över rättssäkerheten på migrationsområdet, men den uttalade ambitionen att ta fram förslag i syfte att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter är mycket oroväckande. Vi känner stor oro för hur mänskliga rättigheter och rättssäkerhet på migrationsområdet kommer att påverkas av många av de förslag som Tidöavtalet innehåller. Inte minst oroas vi av att flera av förslagen kan medföra en ökad risk för att Sverige bryter mot sina internationella åtaganden, att de kan leda till att människor hålls allt längre från samhället och göra att de hamnar i än mer utsatta situationer samt att fler kan komma att tvingas ut på farliga resor över Medelhavet.

Det formuleras i avtalet att utgångspunkten ska vara tillfälligt skydd för den som flyr konflikt eller kris och för den som flyr Sveriges närområde. Det ger en missvisande bild av anledningarna till varför människor behöver skydd. Det bör framhållas att många som befinner sig på flykt söker asyl för att de riskerar exempelvis politisk eller religiös förföljelse, eller fruktar hedersrelaterat våld eller förföljelse på grund av sexuell läggning. Skyddsbehoven är tyvärr sällan av tillfällig karaktär.

I avtalet föreslås kraftiga skärpningar inom asyl- och migrationsområdet.  Flera förslag tycks främst syfta till att människor inte ska söka sig till Sverige, men avtalet innehåller också förslag som riskerar att få långtgående konsekvenser för personer som redan har beviljats skydd och är bosatta i Sverige. Utöver att dessa förslag är problematiska ur ett rättssäkerhetsperspektiv skapar de stor oro och otrygghet för personer redan bosatta i Sverige, vilket motverkar snarare än främjar integration. Vi ser även med oro på förslag som att införa anmälningsplikt för socialtjänsten och att förlänga eller avskaffa preskriptionstiden. Dessa förslag skulle få stora humanitära konsekvenser, inte minst för barn, och riskera att leda till ett ökat så kallat ”skuggsamhälle”. Även förslaget om utvisning på grund av bristande vandel medför oro ur rättssäkerhetssynpunkt och riskerar att bidra till ökad utsatthet och utanförskap.

Vissa av förslagen kan genomföras snabbt – andra kommer att kräva utredningar och noggranna juridiska överväganden och analyser. Vissa förslag är det inte säkert att de alls kommer att kunna genomföras. Det är värt att beakta att det pågår ett omfattande arbete på EU-nivå för en ökad harmonisering av reglerna på asyl- och migrationsområdet, vilket kan påverka i vilken utsträckning förslagen blir genomförbara.

Asylrättscentrum vill understryka att Sverige är en rättsstat där migrationspolitiken är underställd grundlagens skydd för mänskliga rättigheter. Sverige måste följa internationella konventioner och EU:s regler. Rätten att söka asyl och rätten att återförenas med sin närmaste familj är skyddade. Det finns förbud mot utvisning eller utlämning av den som riskerar tortyr, förnedrande eller omänsklig behandling. Diskriminering på grund av etnicitet, religionstillhörighet, åsikter eller sexuell läggning är förbjuden. Svenska medborgare får aldrig utvisas eller utlämnas.

Vi förväntar oss att Sverige fortsätter att värna asylrätten och respektera internationella konventionsåtaganden och EU-rätten.

Asylrättscentrums arbete med att noga bevaka utvecklingen och värna asylrätten, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet kommer att vara mycket viktigt under de närmsta åren.

På Asylrättscentrum arbetar vi kontinuerligt med att bemöta felaktig och osaklig information samt med att belysa rättighets- och rättssäkerhetsbrister på migrationsområdet, i samtal med beslutsfattare och i den offentliga debatten. Vi kommer nu att intensifiera vårt arbete med att sprida kunskap om och hålla utbildningar i migrationsrättsliga frågor. Vi kommer att följa utvecklingen och återkomma med analyser av förslagen i Tidöavtalet i olika sammanhang.

Om oss

Asylrättscentrum är en politisk och religiöst obunden organisation som arbetar för att värna asylrätten, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet i migrationsprocesser. Vi gör detta genom:

  • att hjälpa människor som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige,
  • att sprida kunskap om och hålla utbildningar i migrationsrättsliga frågor,
  • möta makthavare och arbeta påverkansmässigt för att värna mänskliga rättigheter och rättssäkra asylprocesser

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp i ditt eller en närståendes ärende. Maila vår rådgivning info@sweref.org eller ring gratis 0200-88 00 66, tisdagar och onsdagar kl. 09:00–11:00.

Vi finansieras via våra medlemmar, stödmedlemmar, samarbetspartners och privata donationer. Hjälp oss att hjälpa fler! Swisha till 123 900 57 94 eller Bankgiro 900-5794. Asylrättscentrum har 90-konto och omfattas av svensk insamlingskontroll.

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This