Så fungerar asylprocessen

Här kan du läsa om hur asylprocessen i Sverige fungerar från det att du lämnar in ansökan till dess att du får ditt besked.

Lämna in ansökan så fort du kan

Det är bra att lämna in asylansökan så fort du kommer till Sverige. Om du reser in i Sverige säger du till svenska myndigheter, till exempel gränspolis, att du vill ansöka om asyl. Om du redan är i Sverige så kan du själv kontakta Migrationsverket för att ansöka om asyl. 

När du lämnar in ansökan

Enheten som du lämnar in din ansökan till heter ansökningsheten på Migrationsverket. När du lämnar in ansökan kommer personalen att ställa frågor till dig. Du har rätt att få hjälp från en tolk som översätter vad alla säger i rummet så att ni förstår varandra. Du får själv välja vilket kön tolken ska ha.

Viktigt att veta:

  • Alla som du träffar på ansökningsenheter har tystnadsplikt. De får inte berätta för någon annan vad du har sagt.

Personalen kommer att fråga om dina personuppgifter:

  • Vad du heter.
  • När och var du är född och uppväxt.

Efter att du registrerat din asylansökan kommer Migrationsverket ta beslut om du får ett offentligt biträde, en jurist som hjälper dig i asylprocessen. 

Klicka här för att läsa mer om vad som händer när du lämnas in din ansökan. 

Ska din ansökan prövas i Sverige?

Som asylsökande har du inte själv rätt att bestämma i vilket land som din ansökan ska prövas. Därför måste Migrationsverket innan de börjar titta på din ansökan, se om det är Sverige eller något annat land som ska ansvara över din ansökan om asyl. Det som styr om det är Sverige eller något annat EU-land som ska pröva din asylansökan kallas för Dublinförodningen. 

Här är några exempel på situationer då Migrationsverket kan bestämma att din ansökan om asyl ska prövas i ett annat land i EU:

  • Om du har ansökt om asyl och fått din ansökan prövad i ett annat Dublinland.
  • Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat Dublinland.
  • Om du har haft ett visum i ett annat Dublinland, till exempel för turistbesök eller för att besöka släktingar.
  • Om du rest in i ett Dublinland utan tillstånd att göra det.

Klicka här om för att läsa mer om Dublinförordingen, vad som styr i vilket land din ansökan ska prövas och hur du kan överklaga ett beslut.

Vad kan du förbereda inför asylutredningen?

Under en asylutredning kommer Migrationsverket att fråga dig saker om vem du är och din bakgrund, varför du har lämnat ditt hemland och söker asyl i Sverige. Inför asylrutredningen är det bra om du tänker igenom om du har pass eller andra dokument som kan visa vem du är. Det är också bra om du förbereder dig på att du kommer att få svara på frågor som kan vara jobbiga att svara på. 

Klicka här för att läsa mer om hur du kan förbereda dig inför asylutredningen.

Möte med offentligt biträde

Det är viktigt att du träffar ditt offentliga biträde så tidigt som möjligt i asylprocessen. Under mötet hos det offentliga biträdet ska du få information om vilka rättigheter du har, hur asylprocessen går till och vilka regler som finns om vem som kan få stanna i Sverige. 

Det är viktigt att du berättar för ditt biträde om varför du inte kan åka till ditt hemland och om det är något du är rädd för. Det offentliga biträdet kan hjälpa att förbereda dig inför de frågor som Migrationsverket kommer att ställa till dig om dina asylskäl på asylutredningen. 

Klicka här för att läsa mer om vad ditt offentliga biträde kan hjälpa dig med inför asylutredningen.

Asylutredning

Asylutredningen är det samtal hos Migrationsverket då du får chansen att berätta om varför du söker skydd i Sverige. Det är viktigt att du berättar så mycket som möjligt och tar med de papper du har som stödjer din berättelse och visar vem du är. För att Migrationsverket ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt så behöver de veta så mycket som möjligt om dig.

På asylutredningen kommer det finnas en handläggare från Migrationsverket, en tolk och ditt offentliga biträde. Det är viktigt att du säger till om du inte förstår tolken. 

Migrationsverket kommer att skriva ner allt du säger i ett protokoll som de sedan skickar till ditt offentliga biträde efter asylutredningen.

Klicka här för att läsa mer om hur asylutredningen går till och vad det är bra att du tänker på. 

Efter asylutredningen

Efter asylutredningen ska ditt  offentliga biträde  boka ett möte med dig så att ni gå kan igenom protokollet tillsammans med en tolk. Det är viktigt att du säger till det offentliga biträdet om du tycker att något som skrivits i protokollet är fel eller om du efter asylutredningen kommit på fler saker som du vill att Migrationsverket ska veta om dig, din bakgrund och/eller asylskäl.

Det är mycket viktigt att ni får möjlighet att gå igenom hela protokollet med tolk. Om du har ytterligare bevisning som du vill att Migrationsverket ska ha i ditt ärende kan du även lämna det till biträdet under mötet så lämnar biträdet, i den mån hen anser det lämpligt, in bevisning till Migrationsverket.

Efter mötet med dig kommer biträdet att skriva ett yttrande till Migrationsverket i vilket hen argumenterar varför ni ska få uppehållstillstånd. I yttrandet ska även de eventuella rättningar och uppgifter som du gett biträdet på mötet finnas med. Du har rätt att få en kopia av det biträdet skriver till Migrationsverket i ditt ärende.

Migrationsverket beslutar om du får uppehållstillstånd

Om din ansökan beviljas betyder det att du fått ett ja, och du får stanna i Sverige. Om  den avslås betyder det att du fått ett nej och du har inte rätt att bo i Sverige.

Om du får ett ja på din asylansökan kommer Migrationsverket att boka ett möte med dig där du får information om vad som händer efter att du fått ditt uppehållstillstånd. 

Om du får ett nej på din asylansökan kommer Migrationsverket att boka in ett möte med dig där du får information om varför du inte får stanna i Sverige. Du ska även få en kopia av ditt beslut.

Om du tycker att Migrationsverket har fattat rätt beslut så får du skriva på ett papper som säger att du accepterar Migrationsverkets beslut och att du vill resa tillbaka till ditt hemland. Det kallas att du nöjdförklarar dig.

Om du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. 

Klicka hör för att läsa mer om när Migrationsverket tar beslut om din ansökan och vad som händer om du får ett nej på din ansökan. 

 

Överklaga till migrationsdomstolen

Om Migrationsverket avslår, säger nej till din, asylansökan och du tycker att Migrationsverket har tagit fel beslut kan du överklaga beslutet till migrationsdomstolen. 

När migrationsdomstolen prövar din överklagan brukar de oftast göra det på de skriftliga handlingar som redan finns i ditt mål. Ibland håller domstolen något som heter muntlig förhandling. En sådan hålls när Migrationsverket har ifrågasatt dina uppgifter och kommit till slutsatsen att de inte är trovärdiga. På en muntlig förhandling får du möjlighet att berätta om dina asylskäl en gång till, och förklara det som Migrationsverket har ifrågasatt. 

Efter den muntliga förhandlingen kommer domstolen att meddela en dom i ditt mål. Detta sker oftast några veckor efter att den muntliga förhandlingen har ägt rum. Migrationsdomstolen kan ändra Migrationsverkets beslut (du får ett ja och får stanna i Sverige) eller ge dig ett utvisningsbeslut (ett nej, du får inte bo i Sverige). Om domstolen inte ändrar Migrationsverkets beslut kan du, tillsammans med ditt offentliga biträde, överklaga till Migrationsöverdomstolen.

Klicka hör för att läsa mer om vad som händer när du överklagar till migrationsdomstolen

 

Överklaga till Migrationsöverdomstolen

Om både Migrationsverket sagt nej till din ansökan och migrationsdomstolen sagt nej till din överklagan kan du överklaga en sista gång till Migrationsöverdomstolen. 

Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Det betyder att de först bestämmer om de ska titta på ditt fall. 

Om de säger nej (inte meddelar prövningstillstånd) så gäller migrationsdomstolens dom och det går inte att överklaga längre. Då kallas det att ditt ärende vinner laga kraft och utvisningsbeslutet gäller.

Om de säger ja (meddelar prövningstillstånd) så kommer ditt fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ditt fall som de kommer titta på.

Det finns två anledningar till att Migrationsöverdomstolen kan ge prövningstillstånd och säga ja till att titta på ett fall:

  • När det är viktigt för hur lagen ska tolkas
  • När det finns synnerliga skäl

Klicka hör för att läsa mer om vad som händer när du överklagar till Migrationsöverdomstolen. 

 

Stöd oss

Hjälp oss att försvara asylrätten och stå upp för människors rätt till skydd!

Kommentarer

Här hittar du kommentarer och analyser av den migrationspoltiska utvecklingen.

Kontakta oss

Här hittar du information om hur du kontaktar oss och vilket stöd du kan få. 

Share This