Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (Ds 2017:11)

2018-06-8 Remissvar

Asylrättscentrum har i ett remissvar, 2017-06-02, avstyrkt förslaget i en departementspromemoria om att minska tiden för retroaktivitet avseende efterlevandestöd. Motiveringen är att utredningen inte gjort någon analys av olika grupper barns, exempelvis ensamkommande barn och barn vars föräldrar varit bosatta i Sverige, behov av ekonomiskt stöd. Det saknas även en barnkonsekvensanalys.

Efterlevandestöd är en del av efterlevandepension som kan utbetalas till det barn vars förälder eller föräldrar avlidit.

Efterlevandepension omfattar barnpension och efterlevandestöd.
Barnpensionen är inkomstgrundande och baserad på den avlidne/de avlidnas inkomst. Efterlevandestöd är ett komplement som, för den som inte kan erhålla barnpension, garanterar en lägsta rimlig levnadsstandard.

De ensamkommande barn som kommer till Sverige och vars föräldrar är avlidna har rätt till efterlevandestöd. Detta gäller även det barn som kommer med en förälder men där den andre föräldern är avliden.

Asylrättscentrum har förstått att utredningen och förslaget tar sitt ursprung i det ökade antalet ensamkommande barn och går ut på att minska tiden för retroaktivt utbetalat efterlevandestöd från två år till en månad, räknat från tidpunkten för ansökan.

Det huvudsakliga motiv som framförs i utredningen är att i så hög grad som möjligt jämställa efterlevandestöd med underhållstöd (som exempelvis kan erhållas när föräldrar separerar) samt att förhindra dubbelutbetalningar och minimera risken för fusk.

Dubbelutbetalningar och risk för fusk bedömer Asylrättscentrum kan åtgärdas genom bättre organisation och samverkan mellan berörda myndigheter.

Frågan om att jämställa förutsättningarna för efterlevandestöd och underhållsstöd anser Asylrättscentrum inte är möjlig utan att först ha analyserat de olika berättigades behov. Detta är skälet till att Asylrättscentrum avstyrker förslaget i promemorian.

Läs hela yttrandet »

Asylrättscentrum hette Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar när yttrandet skrevs. Organisationen bytte namn våren 2019.

Migrationsrättens utveckling

Rapporter och analyser om utvecklingen inom migrationsrätten, såväl i Sverige som internationellt. 

Juristerna kommenterar

Asylrättscentrums jurister kommenterar domar från nationella och internationella domstolar.

Stöd oss

Donera pengar till oss i ditt eget eller någon annas namn. Ge en minnesgåva eller en julklapp. 

Share This