Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som granskar lagstiftningen och dess tillämpning. Vi verkar för en rättssäker asylprocess och erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande och deras ombud.

Aktuellt

Tillförlitliga kriterier? En granskning av Migrationsverkets tillförlitlighetsbedömningar av asylberättelser
Läs mer
Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69
Läs mer
Praktik för höstterminen 2019
Läs mer
Remissvar över departementspromemorian “Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4)
Läs mer
Remissvar över betänkandet “Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” (SOU 2018:83)
Läs mer

Remissvar över utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Vi är generellt oroade över att lagstiftaren inte tar ansvar för att säkerställa att Sveriges internationella åtaganden efterlevs med en väl underbyggd lag. Genom lagens konstruktion överlåts istället tolkningen av våra konventionsåtaganden till enskilda rättstillämpare.

Läs mer