Single Blog Title

This is a single blog caption
08 March 2018

Yttrande över “Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor” SOU 2017:92

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning samt driva processer i nationella och internationella fora. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lång erfarenhet av att agera som ombud och offentligt biträde åt såväl asylsökande vuxna individer som barn samt omfattande erfarenhet av granskning och analys av lag och rättstillämpning.

Resultatet av förevarande utredningen visar på att levnadsvillkoren för transpersoner i Sverige, generellt sett, är sämre än för befolkningen i stort. Utredningen föreslår, utifrån detta resultat, flertal konkreta insatser på olika områden i samhället. Vad avser det migrationsrättsliga området ges Migrationsverket följande uppdrag för ett förbättrat arbete för asylsökande hbtq-personer:

  • att förbättra möjligheterna att kontinuerligt utvärdera kvaliteten av prövningarna av hbtq-personers asylansökningar
  • att förändra utformningen av LMA-korten så att de inte skapar hinder för transpersoner
  • att i myndighetens register registrera asylsökandes könstillhörighet baserat på självidentifikation
  • att säkerställa trygga boenden för asylsökande hbtq-personer

Migrationsverket föreslås även att utses till en ny strategisk myndighet och detta på grund av det ökade antalet asylsökande hbtq-personer.

Rådgivningsbyrån välkomnar utredningens mycket omfattande kartläggning av transpersoners levnadsvillkor i Sverige. Vi tillstyrker det i utredningen givna förslag för transpersoners stärkta ställning och bättre levnadsvillkor i Sverige vad avser de delar som rör migrationsområdet.

Läs hela remissvaret »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner