Single Blog Title

This is a single blog caption
25 May 2016

Yttrande över Migrationsverkets processbeskrivning BUV – initialprocessen för barn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) har sammanfattningsvist framfört följande med anledning av Migrationsverkets processbeskrivning BUV – initialprocessen för barn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen.

Det finns få frågor som i allra högsta grad påverkar barns rättigheter inom asylprocessen, och därmed rätten att bli bedömd och behandlad som barn, som frågan om åldersbedömning. Det är Rådgivningsbyråns inställning att det ur rättssäkerhetssynpunkt är nödvändigt att förordna ett offentligt biträde så snart frågan om uppskrivning av ålder kan aktualiseras Vidare utgör inte frågan om uppskrivning av ålder ett handläggningsbeslut utan är ett sådant beslut som måste kunna överprövas. Dessa frågor behöver förtydligas i processbeskrivningen.

Rådgivningsbyrån är även av inställningen att det är oerhört bekymmersamt att Migrationsverket inte längre anser att barns ärenden ska handläggas på specialiserade barnenheter. De utbildningsinsatser som planeras bedöms inte på långa vägar vara tillräckliga. Det föreligger en uppenbar risk för att Migrationsverkets prioritering av effektivisering kan få till konsekvens att barns egna asylskäl inte kommer att utredas tillbörligt.

Rådgivningsbyrån ser även med viss oro på den sammanblandning av utredningsfrågor om mottagning och skyddsbehov som presenteras. Det ifrågasätts om adekvat utbildning kommer att kunna erbjudas samtliga tjänstemän som kan komma att hålla i dessa samtal. Under alla omständigheter bör ett offentligt biträde vara förordnat redan i detta skede och inte vara beroende av individuella tjänstemäns olika bedömningar.

 

Ladda ner en kopia av hela remissvaret här: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över Migrationsverkets processbeskrivning BUV – initialprocessen för barn utan vårdnadshavare i den omarbetade skyddsprocessen

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner