Single Blog Title

This is a single blog caption
14 October 2016

Yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir Svensk lag

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (i det följande Rådgivningsbyrån) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse. Utredningen har i sin kartläggning identifierat fyra områden där det brister betänkligt i genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Rådgivningsbyrån ställer sig positiv till utredningens förslag om ändringar i utlänningslagen och tillstyrker förslaget om inkorporering av barnkonventionen i svensk lag av de skäl som utredningen presenterar. Rådgivningsbyrån har sedan år 1991 arbetat med att ge gratis juridisk rådgivning till asylsökande och har därutöver lång erfarenhet av arbete som ombud och offentligt biträde. De slutsatser som redovisats genom kartläggningen är någonting som även vi under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Det är uppenbart att barnkonventionen på migrationsrättens område, trots att vissa artiklar införts i utlänningslagen och trots kunskapsspridning till berörda myndigheter, ändå inte efterlevs idag. Därför är Rådgivningsbyrån enig med utredningen om att  en inkorporering också är nödvändig för att barnkonventionen ska få genomslag i rättstillämpningen och att barn tillförsäkras de rättigheter som konventionen föreskriver.

Sammantaget innebär en inkorporering enligt Rådgivningsbyråns mening att konventionens rättigheter får en stärkt ställning inte endast formellt utan även reellt. Barns rättigheter kan därigenom tas till vara i större utsträckning än i dag.

De föreslagna förändringarna är dock komplexa och Rådgivningsbyrån bedömer att vidare överväganden är nödvändiga i flera avseenden.

Läs hela vårt svar här: Remissvar Barnkonventionen .pdf

 

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner