Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Verkställighetshinder

Nya omständigheter

Om det kommer fram nya omständigheter efter att ett slutligt beslut om avvisning eller utvisning fattats kan Migrationsverket pröva om det finns hinder mot verkställighet. Verket kan göra det på eget initiativ eller på initiativ av sökanden.

För verkställighetshinder krävs att det uppkommit nya omständigheter som inte tidigare har prövats. Det kan röra sig om medicinska eller praktiska hinder såväl som att det framkommit nya omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd beviljas som flykting eller skyddsbehövande och som tidigare inte åberopats. Nya omständigheter kan således inte utgöras av tillägg eller modifikationer till de tidigare åberopade omständigheterna. Hänsyn till faktorer som oro inför återvändandet, ekonomiska och sociala problem är mycket begränsat i verkställighetsärendet.

Skyddsskäl

Verkställighetshinder p.g.a. skyddsskäl är sådana nya omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Dessa utgörs av politiska verkställighetshinder som inte tidigare prövats, det rör främst att den sökande utsätts för risk för dödsstraff, tortyr och förföljelse vid ett återvändande till hemlandet.

Medicinska hinder

Sjukdom kan utgöra ett medicinskt hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen. Uttrycket medicinska hinder tillämpas dock väldigt restriktivt. I princip innebär detta att sökanden är så svårt sjuk att det av det skälet inte går att verkställa en utvisning/avvisning. Det ska med andra ord handla om att sökanden kanske inte klarar av själva hemresan.  Det avgörande är således inte sjukdomens svårighetsgrad utan om det aktuella sjukdomstillståndet hindrar verkställighet.

En person som åberopar medicinska verkställighetshinder måste lämna in läkarintyg som förklarar riskerna med att återvända till hemlandet. Läkare som skriver utlåtanden eller intyg för personer med ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder hos Migrationsverket rekommenderas att använda ett standardiserat formulär. Det finns på Migrationsverkets hemsida.

Praktiska hinder

Praktiska hinder kan handla om att sökandens hemland har förklarat att de inte kommer att ta emot sökanden och fortsatta kontakter i frågan bedöms verkningslösa. En förutsättning för uppehållstillstånd i sådana fall är generellt sett att svårigheterna att verkställa inte till någon del beror på den sökandes vägran att medverka till verkställighet.

Särskild anledning och barn

I det enskilda fallet kan verkställighet framstå som orimlig. Det kan exempelvis handla om ett barn som inte kan tas om hand på lämpligt sätt i hemlandet efter att barnets föräldrar har avlidit eller att ett barn riskerar att skiljas från sina föräldrar under lång tid om barnet inte kan bosätta sig i föräldrarnas hemland. Utrymmet att beakta familjeanknytning som skett efter meddelat avvisnings/utvisningsbeslut är dock mycket begränsat i verkställighetsärendet. Det krävs inte omständigheter av samma allvar och tyngd för att barn ska beviljas uppehållstillstånd p.g.a. verkställighetshinder som det krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.

Om verkställighetshinder anses föreligga

Skyddsskäl, praktiska, medicinska och särskilda skäl kan utgöra grund för att bevilja uppehållstillstånd direkt. Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om Migrationsverket ska kontrollera nya fakta eller om verkställighetshindret anses vara så tillfälligt att det inte finns skäl att bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd kan beslut om enbart inhibition av verkställigheten fattas.

Ny prövning

När uppehållstillstånd inte kan beviljas direkt kan en ny prövning beviljas. Verkställighetshinder avseende skyddsskäl intar en särställning och är de enda hinder som kan föranleda en ny prövning. Det är även enbart angående nya skyddsskäl som Migrationsverkets beslut kan överprövas. Praktiska, medicinska och särskilda skäl kan inte föranleda en ny prövning, den sökande beviljas antingen uppehållstillstånd, inhibition eller meddelas ett avslag. Migrationsverkets beslut i frågan om det föreligger verkställighetshinder står fast.

För att få en ny prövning måste sökanden ha giltig ursäkt till varför han/hon inte tidigare kunnat åberopa omständigheterna. Giltig ursäkt kan exempelvis vara att omständigheterna inträffat efter prövningen av utlänningens ansökan, t.ex. att en statskupp skett i hemlandet, att skyddsbehovet tidigare blivit prövat mot ett annat land som vägrar ta emot sökanden eller att skyddsbehovet inte alls blivit prövat eftersom utlänningen sökt om uppehållstillstånd på annan grund, exempelvis anknytning.

Om Migrationsverket efter att en ny prövning gjorts beslutar att avvisning/utvisning ändå ska ske får Migrationsverkets beslut överklagas till migrationsdomstol i vanlig ordning.

Offentligt biträde

Man har ingen rätt att få offentligt biträde för få hjälp med att ansöka om verkställighetshinder. Om personen ansöker om prövning av verkställighetshinder på grund av skyddsbehov finns det dock möjlighet att begära inhibition och offentligt biträde. Om myndigheten väljer att bevilja en ny prövning har personen möjlighet att få ett offentligt biträde.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner