Single Blog Title

This is a single blog caption
24 March 2017

Verksamhetsberättelse 2016

2016 hade Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) under 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess. Under dessa år har vi hanterat mer än 10 000 ärenden och många fler har fått rådgivning genom mail och telefon. Sedan starten 1991 har mycket förändrats inom området, politiska tendenser har skiftat och flyktingar har sökt sig till vårt land från olika delar av världen.

2016 var ett dramatiskt år inom asylområdet i Sverige och världen. Vi fick en ny lagstiftning som radikalt förändrar situationen för asylsökande i Sverige och gör det svårt för familjer på flykt att återförenas. Även på det internationella och inte minst EU-planet ifrågasätts principer inom asylrätten som vi har tagit för givna under lång tid. Sedan många år har Sverige haft en generösare lagstiftning och tillämpning än merparten andra länder i Europa. Detta har gjort att svenska jurister endast i begränsad omfattning har fokuserat på EU:s minimiregler på migrationsrättens område samt på Europadomstolens och EU-domstolens praxis. Allt detta ändrades i den stund lagstiftningen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som i princip lägger svensk lagstiftning på EU:s miniminivå, godkändes. Utöver den lagen har det skett många andra förändringar inom lagstiftningsområdet och vi har varit aktiva med att besvara remisser och yttra oss kring utvecklingen inom asylrätten. Rådgivningsbyrån har också haft ett intensivt år 2016 med direkt juridiskt stöd och med utbildningsinsatser till asylsökande och personer som stöttar dem.

Under året har vi inlett samarbeten med nya aktörer och fördjupat samarbeten med aktörer vi känner väl. Tillsammans med Amnesty, Röda Korset och UNHCR har vi bildat en arbetsgrupp för att strategiskt driva ärenden som bidrar till att säkerställa en rättssäker migrationsprocess i enlighet med internationella överenskommelser. I oktober startade vi Barnens asylrättscentrum med finansiellt stöd av World Childhood Foundation och stiftelsen Care About the Children. I december fick vi beviljat projektstöd från Postkodstiftelsen för att stärka asylsökandens rättigheter ur ett europeiskt perspektiv. Under 2016 har Rådgivningsbyrån också fått nya medarbetare, strukturer och verktyg. Förhoppningen är att vi genom insatserna står väl rustade för framtida utmaningar. Läs hela verksamhetsberättelsen »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner