Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Uppehållstillstånd på grund av studier

Studier vid universitet och högskola
Om sökanden ska studera på ett universitet eller en högskola i Sverige under längre tid än tre månader måste denne ha ett uppehållstillstånd. För studier som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder ha visum. Särskilda regler gäller för EU-medborgare.

Uppehållstillståndet ska sökas innan inresan till Sverige. Maka/make/sambo samt sökandens barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för samma tid som sökanden. Även ansökan för sökandens familj ska inges innan inresan till Sverige.

För att få uppehållstillstånd p.g.a. studier på universitet eller högskola ska sökanden ha ett giltigt pass och vara antagen till heltidsstudier på ett program eller kurs som kräver sökandens närvaro vid lärosätet (om en studieavgift utkrävs räknas en person inte som antagen förrän avgiften är inbetald).

Sökanden ska även kunna visa att denne kan försörja sig under hela den planerade studietiden. Det kan den sökande behöva visa genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande. Försörjningskravet är för närvarande minst 7 300 kronor per månad, men om sökanden kan visa att denne får fri bostad och/eller mat kan beloppet minskas. Det föreligger även ett försörjningskrav för medföljande make/maka/sambo på för nuvarande 3 500 kronor per månad och 2100 kronor per månad för varje barn.

Om den sökande ska studera kortare tid än ett år blir han/hon inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Om sökanden inte är försäkrad via lärosätet, måste denne själv teckna en heltäckande sjukförsäkring för den tid sökanden ska vara i Sverige. Försäkringen ska täcka kostnader för läkarvård och sjukhusvistelse men även kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner