Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Uppehållstillstånd på grund av arbete1

Arbetstillstånd för asylsökande
En asylsökande kan beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND). Detta kan beviljas om den sökande medverkar till att klargöra sin identitet, ärendet ska prövas i Sverige och ansökan är välgrundad. Om den asylsökande får arbete under tiden som han/hon söker asyl ska arbetsgivaren meddela mottagningsenheten där den sökande är inskriven.

Om den asylsökande fått avslag på sin ansökan om asyl och vill istället söka uppehållstillstånd på grund av arbete ska han/hon lämna in en ansökan om detta till Migrationsverket senast 14 dagar efter att det sista beslutet i den sökandes grundärende vunnit laga kraft.

För arbetstillstånd måste den sökande ha ett giltigt pass och haft AT-UND under tiden han/hon varit asylsökande. Dessutom måste den sökande ha arbetat de senaste fyra månaderna hos samma arbetsgivare, räknat från den dagen ansökan om arbetstillstånd kommit till Migrationsverket. Utöver detta ska arbetsgivaren erbjuda en fortsatt anställning i minst tolv månader till, anställningsvillkor som innefattar lön och försäkringar ska vara i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen eller yrket, lönen måste även vara kollektivavtalsenlig och uppgå till minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden.

Är kraven inte uppfyllda måste den sökande, i enlighet med huvudregeln, åka till sitt hemland eller något annat land där han/hon har tillstånd att bo för att ansöka om arbetstillstånd och invänta beslut därifrån.

Anställda
Arbetstillstånd behöver inte sökas om den sökande har permanent uppehållstillstånd, är student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå, är gästforskare som beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning, är asylsökande och är undantagen från kravet på arbetstillstånd (har AT-UND) eller är EU-medborgare. Övriga behöver ansöka om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. För att få arbetstillstånd ska ansökan enligt huvudregeln ha gjorts innan inresan i Sverige. Antingen kan en ansöka om arbetstillstånd göras via Migrationsverkets hemsida eller via en svensk ambassad eller konsulat. Ett arbetstillstånd ges för högst två år i taget.

För att få arbetstillstånd ska den sökande ha ett anställningserbjudande i Sverige. Den sökande ska även ha ett giltigt pass, ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor och lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen, lönen måste dock uppgå till minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Arbetsgivaren måste dessutom ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

En ansökan om förlängt uppehållstillstånd kan göras inifrån Sverige och ska som huvudregel göras medan det tidigare tillstånd fortfarande är giltigt. Den sökande får fortsätta att arbeta under tiden frågan om förlängning av tillståndet avgörs, d.v.s. även efter att det tidigare tillstånd har gått ut, innan beslut om förlängning av tillståndet fattats.

Egen företagare
Om en utlänning ska arbeta som egen företagare i Sverige under längre tid än tre månader behöver han/hon ha ett uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd som egen företagare ska sökas innan inresan till Sverige. Migrationsverket gör en företagsekonomisk bedömning av sökandens företagsplaner.

Uppehållstillstånd som egenföretagare kan fås om man har ett giltigt pass, kan visa att man har god erfarenhet av branschen samt av att driva företag och att man har kunskap i svenska eller engelska. Utöver detta krävs att den sökande kan visa att han/hon är den person som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst hälften av företaget.

Det krävs även att den sökande påvisar att företagets tjänster eller varor ska produceras och/eller säljas i Sverige och att han/hon har tillräckligt med egna pengar för att försörja sig och sin eventuella familj under de två första åren. För nuvarande anses tillräckliga tillgångar vara att den sökande har motsvarande 200 000 kr för sig själv, 100 000 för sin medföljande make/maka och 50 000 kr för varje medföljande barn. Den sökande ska även visa att företaget förväntas nå en tillfredsställande vinst och att den sökande därmed ska kunna försörja sig själv, samt eventuell familj, efter prövotiden på två år.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner