Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Familjeåterförening

Det finns en möjlighet för familjemedlemmar till en person med svenskt medborgarskap eller med uppehållstillstånd i Sverige att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. Reglerna är olika beroende på vilken familjemedlem det gäller och när personen i Sverige lämnade in sin asylansökan. Ansökan kan göras på webben och ofta uttas en avgift. Personen som vill komma till Sverige blir kallad till en intervju på en ambassad och personen i Sverige blir kallad till en intervju på Migrationsverket.

Huvudregeln är att den som vill bo med någon i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd i sitt hemland eller i ett annat land där den har tillstånd att vara. Uppehållstillståndet ska vara klart innan personen reser in i Sverige. I vissa fall går det att få uppehållstillstånd vid en ansökan inifrån Sverige, utan att personen behöver lämna Sverige. Det kan vara om personen redan har ett annat uppehållstillstånd eller om personen har eller väntar barn. Personen som vill komma till Sverige kan också ansöka om att personens barn ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Det är avgörande att familjemedlemmarna kan visa vilka de är. Huvudregeln är att familjemedlemmen ska styrka sin identitet. Detta görs normalt genom att visa en giltig passhandling eller annan identitetshandling som är utfärdad av en behörig myndighet i hemlandet. Om det är svårt eller omöjligt att skaffa identitetshandlingar eller om tillförlitligheten i dokumenten ifrågasätts kan det i undantagsfall räcka med att göra identiteten sannolikt. Detta beror på att hemlandet har en bristande myndighetsstruktur. Undantaget gäller vid anknytning mellan barn och förälder och det tillämpas restriktivt.

Om en asylansökan lämnas in senast 24 november 2015

Om en person lämnar in en asylansökan senast den 24 november 2015 och är över 18 år gammal kommer hans eller hennes asylansökan att prövas i enlighet med den tillfälliga lagen. Att en asylansökan prövas enligt den tillfälliga lagen innebär att den asylsökande bara kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om ansökan beviljas. Uppehållstillståndet gäller i 3 år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. De som är flyktingar och alternativt skyddsbehövande är de som kan ha rätt till familjeåterförening. Det är dock bara den närmaste familjen som omfattas av familjebegreppet. Som närmaste familj räknas personens make, maka, registrerade partner eller sambo och barn som är under 18 år. Andra släktingar ingår därmed inte i familjebegreppet och har enligt huvudregeln ingen möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av anknytning. Om en familjemedlem beviljas uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndet att gälla samma tid som anknytningspersonens uppehållstillstånd gäller.

Om ett ensamkommande barn eller en familj med barn under 18 år har lämnat in en asylansökan senast den 24 november 2015 kommer deras asylansökan att prövas enligt den gamla lagen. Det innebär att han eller hon har möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd. Personer som har fått ett uppehållstillstånd enligt den gamla lagen har rätt till familjeåterförening. Om den asylsökande är ett barn har barnets föräldrar möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Dock är det inte bara den närmaste familjen som har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd om referenspersonen har uppehållstillstånd enligt den gamla lagen utan även vuxna syskon, föräldrar till vuxna barn och andra släktingar. För att en person som inte ingår i den närmaste familjen ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs att det föreligger ett särskilt beroendeförhållande. Personerna ska kunna visa att de har bott med varandra omedelbart innan den ena kom till Sverige och att de redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra och att det därför är svårt att leva åtskilda. Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter personen i Sverige har fått uppehållstillstånd. vanligtvis går det inte att få uppehållstillstånd på denna grund om ansökan lämnas in långt efter personen i Sverige har fått uppehållstillstånd eller om det särskilda beroendeförhållandet uppstått efter det att personen kom till Sverige.

Förälder till ensamkommande barn

För att en förälder till ett ensamkommande barn ska få uppehållstillstånd för att bo med sitt barn i Sverige måste barnet vara ogift och under 18 år. Om barnets uppehållstillstånd är tidsbegränsat får föräldrarna uppehållstillstånd för samma tid som barnet. I handläggningen så undersöker Migrationsverket barnets möjligheter att återförenas med föräldrarna i det land föräldrarna befinner sig i.

Om en asylansökan lämnas in efter 24 november 2015

Om en asylansökan lämnas in efter den 24 november 2015 kommer hans eller hennes asylansökan att prövas enligt den tillfälliga lagen vilket innebär att det bara är möjligt att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Detta gäller oavsett om personen är vuxen eller barn. Flyktingar har rätt till familjeåterförening men det är bara den närmaste familjen som räknas. Personer som lämnat in en asylansökan efter den 24 november 2015 och betraktas som alternativt skyddsbehövande har endast rätt till familjeåterförening om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka familjemedlemmarna uppehållstillstånd.

Krav på försörjning och bostad

För att personer ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning måste personen i Sverige visa att den uppfyller krav på försörjning och bostad. Om familjemedlemmen lämnade in en ansökan den 20 juli 2016 eller tidigare gäller lägre krav på försörjning. Då behöver personen i Sverige bara visa att den kan försörja sig själv och att den har en bostad av tillräcklig storlek och standard för alla att bo i.

Kravet på inkomst efter att bostadskostnaden är betalad är under år 2017:

  • 4 734 kronor för en ensamstående vuxen
  • 7 820 kronor för sammanlevande makar eller sambor
  • 2 512 kronor för barn till och med 6 år
  • 2 891 kronor för barn 7 år eller äldre.

Bostaden ska vara av tillräcklig storlek och standard. Två vuxna utan barn kan bo i en bostad med minst ett rum med kök eller kokvrå. Om barn också ska bo där ska det vara fler sovrum. Två barn kan dela på ett sovrum. Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand om uthyrningen är godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden ska kunna användas från det att familjemedlemmarna kommer till Sverige.

Undantag från försörjningskravet och krav på bostad

Undantag från försörjningskravet och krav på bostad gäller barn under 18 år, i vissa fall om personen i Sverige har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och personerna som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning lämnar in ansökan inom tre månader från det att personen i Sverige fick uppehållstillstånd, samt om familjemedlemmen ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner