Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Tidsfrist för frivillig återresa och återreseförbud

Tidsfrist för frivillig återresa

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska normalt innehålla en tidsfrist för frivillig återresa. Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen avvisas och till fyra veckor om utlänningen utvisas. Om det finns särskilda skäl får en längre tidsfrist bestämmas. Tidsfristen för frivillig avresa börjar löpa när beslutet om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft eller när utlänningen förklarat sig nöjd med beslutet. Verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar får dock tidigast ske fyra veckor från den dag då de fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslutet.

Tidsfrist för frivillig återresa beviljas dock inte i följande fall:
1. det finns risk för att utlänningen avviker,
2. utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet,
3. utlänningen genom ett avvisningsbeslut nekas att resa in i landet,
4. utlänningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar en yttre gräns och då avvisas, eller
5. utlänningen avvisas av Migrationsverket med omedelbar verkställighet.

Bedömningen om det finns risk för att en utlänning avviker, får hänsyn endast tas till om denne:
1. tidigare har hållit sig undan,
2. har uppgett att han eller hon inte har för avsikt att lämna landet efter ett beslut om avvisning eller utvisning,
3. har uppträtt under någon identitet som var felaktig,
4. inte har medverkat till att klarlägga sin identitet och därigenom försvårat prövningen av sin ansökan om uppehållstillstånd,
5. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig information,
6. tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud,
7. har dömts för ett brott som kan leda till fängelse, eller
8. har utvisats av allmän domstol på grund av brott.

Återreseförbud

I ovannämnda fall då tidsfrist för frivillig återresa inte ska användas ska Polismyndighetens beslut om avvisning och Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning förenas med ett återreseförbud, om inte särskilda skäl hänförliga till utlänningens personliga förhållanden talar mot att ett sådant förbud meddelas. Vad som avses med särskilda skäl är till exempel om personen har en familj i Sverige, har uppehållstillstånd i en annan Schengenstat eller har familjemedlemmar som har uppehållstillstånd i en annan Schengenstat. Ett återreseförbud innebär att personen kommer att stå på en spärrlista som hindrar honom/henne från att resa in i Schengenområdet under en viss period men det kan begränsas till att endast gälla Sverige. Ett beslut om avvisning varigenom en utlänning nekas att resa in i landet ska dock inte förenas med ett återreseförbud.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får förenas med ett återreseförbud endast om beslutet har meddelats av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

En utlänning som inte lämnar Sverige när tidsfristen för frivillig återresa löpt ut åläggs också av ett återreseförbud som bestäms till ett år. Detta gäller dock inte om beslutet om avvisning eller utvisning inte får verkställas på grund av ett beslut om inhibition, en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om ny prövning eller om särskilda skäl talar mot att ett sådant förbud meddelas.

Ett återreseförbud gäller högst i fem år såvida personen inte utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet. I sådana fall får en längre tidsperiod bestämmas.

Särskilt tillstånd till kort besök

I de flesta fallen av återreseförbud får en utlänning ges särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök här, om besöket gäller synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett sådant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än utlänningen.

Upphävande av återreseförbud

Ett beslut om återreseförbud som har vunnit laga kraft får helt eller delvis upphävas av Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

En utlänning får ansöka om upphävande av ett förbud som avses i första stycket. En sådan ansökan ska ges in till Migrationsverket. Migrationsverket får dock inte upphäva ett återreseförbud som meddelats av domstol. Om Migrationsverket finner att ett sådant återreseförbud bör upphävas ska verket inte besluta i ärendet utan med eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om upphävande hade kunnat överklagas.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner