Single Blog Title

This is a single blog caption
29 September 2015

Svenskt medborgarskap

En person kan bli svensk medborgare genom födsel, adoption, förälders giftermål (legitimation) eller genom ansökan.

Medborgarskap för vuxna
För att en vuxen person ska bli svensk medborgare ska den sökande i enlighet med huvudregeln:

  • kunna styrka sin identitet,
  • fyllt 18 år,
  • ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort,
  • varit en viss tid i Sverige och
  • levt ett skötsamt liv i Sverige.

Tiden personen ska ha varit i Sverige varierar. Det är tiden personen har varit bosatt i Sverige med tillstånd för bosättning som räknas. Vanligtvis behöver man ha varit bosatt i fem år. Flyktingar och statslösa behöver ha varit bosatta i fyra år.

För personer som inte kan styrka sin identitet görs undantag från kravet på styrkt identitet om personen har bott minst åtta år i Sverige, uppgifterna om identiteten är trovärdiga samt att personen saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka identiteten. Identiteten är trovärdig om personen har bott oavbrutet i Sverige i minst åtta år och har haft samma identitet under den tiden.

Nordiska medborgare och unga vuxna mellan 18 – 21 år kan i vissa fall bli svenska medborgare enbart genom en anmälan.

Medborgarskap för barn
I Sverige gäller härstamningsprincipen, dvs. att föräldrarnas medborgarskap avgör barnets medborgarskap. Barn som fötts innan 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är svenska medborgare från födelsen om mamman är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet fötts i Sverige. Har barnet fötts utomlands är barnet svensk medborgare om pappan var svensk vid barnets födsel och gift med barnets mamma.

Ett barn fött efter den 1 april 2015 till en svensk förälder får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln.

Övrigt om medborgarskap
Den som blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora sitt svenska medborgarskap om personen flyttar utomlands. En svensk medborgare som är född och bosatt utomlands kan förlora sitt svenska medborgarskap när han/hon fyller 22 år.  Detta gäller om personen är född utanför Sverige, aldrig har bott här och inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige. För att inte förlora sitt svenska medborgarskap kan en person ansöka om att få behålla det. Det måste personen göra efter att denne fyllt 18 år, men innan han/hon fyller 22 år. En sådan ansökan behöver dock inte göras om personen under någon tid har varit bosatt i Sverige eller regelbundet har besökt Sverige.En person kan inte förlora sitt svenska medborgarskap om det innebär att denne blir statslös.

En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap med tillåtelse från det andra landet. Utländska medborgare som blir svenska medborgare får behålla sitt utländska medborgarskap med tillåtelse från det andra landet.

Vill en person inte längre vara svensk medborgare kan denne ansöka om att bli befriad från sitt svenska medborgarskap.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner