Single Blog Title

This is a single blog caption
03 October 2017

Skyddsstatus och familjeåterförening

I Sverige finns det just nu en tillfällig lag som påverkar möjligheten att få uppehållstillstånd. Den här informationen utgår ifrån den tillfälliga lagen. Om du som är asylsökande har behov av skydd gentemot ditt hemland kan du i Sverige beviljas flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus. För att bedömas vara flykting krävs att du vid ett återvändande till ditt hemland har en välgrundad fruktan för förföljelse, det vill säga en fruktan för ett allvarligt hot mot ditt liv, din frihet eller din kroppsliga integritet. Hotet och förföljelsen måste också vara kopplad till en eller flera av flyktinggrunderna vilka är ras, nationalitet, religiös uppfattning, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Du är alternativt skyddsbehövande om du vid ett återvändande till ditt hemland riskerar att straffas med döden, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Du är också alternativt skyddsbehövande om du i ditt hemland riskerar att skadas genom urskillningslöst våld på grund av en väpnad konflikt.

Du har fler rättigheter om du beviljas flyktingstatus än om du beviljas alternativ skyddsstatus. Ett uppehållstillstånd för flyktingar gäller i tre år medan ett uppehållstillstånd för alternativt skyddsbehövande gäller i 13 månader. Om du har beviljats flyktingstatusförklaring har du dessutom rätt att återförenas med din närmsta familj, vilket du bara i undantagsfall har rätt till om du är alternativt skyddsbehövande.

Om Migrationsverket har beviljat dig alternativ skyddsstatus går det att överklaga beslutet om skyddsstatus till migrationsdomstolen. Du kan själv överklaga beslutet och du ska då skriva att du vill överklaga din status och att du vill beviljas flyktingstatus. Överklagan kan skrivas på ditt eget modersmål. I överklagan kan du också begära att få hjälp av ett offentligt biträde, det vill säga en jurist. Om domstolen bestämmer att du inte kan få hjälp av ett offentligt biträde så kan du själv berätta för domstolen varför du riskerar förföljelse och på vilket sätt förföljelsen har koppling till någon av flyktinggrunderna. Du ska skicka din överklagan till Migrationsverket inom tre veckor från det att du fick ditt beslut.

Om du vill ansöka om familjeåterförening är det flera saker som du ska tänka på. Det är viktigt att dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du beviljades uppehållstillstånd i Sverige. Om ansökan om familjeåterförening lämnas in senare än tre månader måste du uppfylla vissa försörjningskrav för att din familj ska kunna komma och bo med dig i Sverige. Försörjningskraven innebär att du måste kunna försörja både dig själv och din familj och att du måste ha en tillräckligt stor bostad som ni kan bo i. Om du är gift och vill återförenas med din make eller maka finns det ett krav på att både du och din partner ska vara över 21 år.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar kan tyvärr inte hjälpa till med att överklaga din skyddsstatus eller att ansöka om familjeåterförening. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, på engelska eller svenska, på vår telefonrådgivning eller via vår mejl.

Information om skyddsstatus och familjeåterförening på svenska »

Information om skyddsstatus och familjeåterförening på arabiska »

Information om skyddsstatus och familjeåterförening på tigrinja »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner