Single Blog Title

This is a single blog caption
14 February 2017

Remissvar avseende slutbetänkandet av 2014 års människohandelsutredning ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer” (SOU 2016:70)

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer.

3.7.7 – Behov av åtgärder för mer effektiva utredningar m.m.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar instämmer i de synpunkter som tas upp i slutbetänkandet (sid. 194 f.) avseende den nuvarande otillfredsställande ordningen avseende ansökningsprocess samt personkrets som kan få uppehållstillstånd för så kallad reflektionsperiod (5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716)).

Ifall dessa frågor inte anses rymmas inom ramen för denna utredning välkomnar Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar en kompletterande utredning där dessa frågor utreds vidare och alternativa lösningar övervägs.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar vill även understryka vikten av att metod- och kompetensutvecklande åtgärder, utöver hos de brottsbekämpande myndigheterna, även bör vidtas vid Migrationsverket. Detta för att Migrationsverket i sin roll som ansvarig myndighet för migrationsärenden på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt ska kunna bidra i den samverkan kring identifiering av potentiella offer som de brottsbekämpande myndigheterna enligt förslaget löpande ska arbeta med.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar anser att metod- och kompetensutvecklande åtgärder även på Migrationsverket är särskilt angeläget med hänsyn till att det enligt förslaget ska införas nya straffbestämmelser med direkt koppling till Migrationsverkets verksamhetsområde.

4.7.1 – Ett särskilt straffansvar bör införas

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar delar den analys som redogörs för i slutbetänkandet (sid. 274) avseende sannolika effekter av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Ifall det skulle anses ligga utanför ramen för denna utredning anser Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar att det är av största vikt att denna analys och slutsats tas i beaktande i samband med kommande utvärdering av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Läs hela remissvaret »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner