Single Blog Title

This is a single blog caption
22 June 2017

Recent case law of the European Court of Human Rights in Asylum Matters

Den 1-2 juni deltog Rådgivningsbyråns jurister på kursen ”Recent case law of the European Court of Human Rights in Asylum Matters” i Strasbourg, Frankrike. Kursen behandlade Europadomstolens senaste praxis avseende flera rättigheter i Europakonventionen. Under den första dagen diskuterades förbudet mot tortyr och omänsklig behandling samt rätten till frihet och säkerhet. Under den andra kursdagen var fokus på rätten till privat- och familjeliv samt rätten till ett effektivt rättsmedel. Kursen syftade till att problematisera hur Europadomstolens praxis på dessa områden förhåller sig till motsvarande praxis från EU-domstolen, vars uppdrag är att tillhandhålla vägledning kring hur bestämmelser i EU-rätten ska tolkas. Under den andra kursdagen höll Vincent De Gaetano, Maltas domare i Europadomstolen, en presentation om domstolens arbetsgång när den får en s.k. regel 39-begäran. En sådan begäran innebär att en part ber domstolen att tillfälligt stoppa ett utvisningsbeslut. Domstolen tar då enligt särskilda rutiner ställning till om domstolen ska ålägga staten att tills vidare stoppa verkställighet av utvisningsbeslutet.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner