Single Blog Title

This is a single blog caption
11 June 2015

Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan

I och med EU-domstolens ställningstagande till hur begreppet “väpnad konflikt” i skyddsgrundsdirektivet ska förstås (EU-domstolens dom den 30 januari 2014 i mål C-285/12 “Diakité”) finner Migrationsverket att det finns skäl att revidera sitt senaste rättsliga ställningstagande gällande Afghanistan och uppdatera sin ståndpunkt gällande internflykt, myndighetsskydd och säkerhetsläget.

Det rättsliga ställningstagandet bygger till stor del på Lifos landanalys Afghanistan, 23 april 2015.

Migrationsverket konstaterar att det i alla provinser utom Kabul, Panjshir, Bamyan, Daikundi, Takhar, Balkh och Samangan får anses råda väpnad konflikt i skyddsgrundsdirektivets betydelse, vilket innebär att en asylsökandes ansökan ska prövas enligt bestämmelsen i 4 kap. 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.

Då säkerhetsläget varierar kraftigt mellan de olika provinserna så ska det göras en bedömning i varje enskilt fall i enlighet med kriterierna från Elgafaji-domen, vilka innebär att ju svårare säkerhetsläget anses vara utifrån aktuell landinformation, desto lägre blir kravet på individuell risk och tvärtom. I de ovan angivna provinserna, där det alltså inte bedöms råda inre väpnad konflikt, anses det dock råda svåra motsättningar enligt 4 kap. 2 a § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.

Myndighetsskydd finns som regel inte att tillgå. Internflykt till Kabul och andra stora städer kan vara relevant och rimligt för vuxna män, par och familjer. Migrationsverket identifierar därtill utsatta grupper samt konstaterar att det förändrade säkerhetsläget kan utgöra en ny omständighet.

Rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan. SR 24/2015

Dokumentnr 34909

Upphovsdatum 2015-06-10

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner