Single Blog Title

This is a single blog caption
22 May 2017

Rådgivningsbyråns yttrande över utkastet till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Ju2017/03913/L7

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (nedan kallad Rådgivningsbyrån) har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning samt driva processer i nationella och internationella fora. Rådgivningsbyrån har lång erfarenhet av att agera som ombud och offentligt biträde åt såväl asylsökande vuxna individer som barn samt omfattande erfarenhet av granskning och analys av lag och rättstillämpning.

Inställning

Rådgivningsbyrån har ingenting att erinra mot förslaget.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner