Single Blog Title

This is a single blog caption
11 June 2018

Rådgivningsbyrån uppmanar riksdagsledamöterna att rösta för att barnkonventionen blir svensk lag!

De slutsatser och de brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen som redovisats genom kartläggningen av Barnrättighetsutredningen (Barnrättighetsutredningens betänkande (SOU 2016:19) är någonting som även Rådgivningsbyrån under en längre tid har uppmärksammat och framhållit i vår verksamhet. Beträffande barn i migrationsprocessen är bristerna tydligast i fråga om principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina åsikter. Det framkommer även att barns egna asylskäl i liten utsträckning prövas eller ens redovisas i beslut om uppehållstillstånd. För barn i familj är det tydligt att föräldrarnas asylskäl överskuggar barnens.

Trots att principen om fördragskonform tolkning ska användas i Sverige, det vill säga att nationella regler ska tolkas i ljuset av aktuell konvention så att de stämmer överens, konstaterar såväl Barnrättighetsutredningen, som tidigare genomförda utredningar, att svenska domstolar sällan tillämpar principen i praktiken. Vi har också lyft att lagstiftning, som exempelvis lagen om tillfälliga begränsningar att beviljas uppehållstillstånd, helt saknar barnkonsekvensanalys och enligt vår mening står i strid mot barnkonventionen.

Regeringen har nu beslutat att göra barnkonventionen till svensk lag. Propositionen (Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter) har överlämnats till riksdagen där röstning kommer att ske nu den 13 juni.

Förslaget att göra barnkonventionen till svensk lag är dock inte okontroversiellt och har mött kritik från remissinstanser som domstolar, myndigheter och Lagrådet. Det finns onekligen svårigheter. De vanligaste motargumenten som lyfts är själva konventionstextens utformande, bristen på förarbeten samt att överstatlig domstol saknas. Regeringen har i propositionen gjort en del förtydliganden till följd av remissinstansernas kritik och bemöter även motargumenten ovan. Rådgivningsbyrån hade önskat tydligare klargörande rörande konventionens status vid normkonflikt, samt ser att frågan om vårdnadshavares bestämmanderätt i förhållande till barns rätt att komma till tals kan behöva utredas ytterligare.

Inför en omröstning i riksdagen är det dock värt att framhålla att mot de utmaningar som framställts måste säkerställandet av barns rättigheter viktas. Vi delar utredningens uppfattning att invändningarna inte utgör bärkraftiga skäl mot att barnkonventionen ska bli svensk lag.

Det är tydligt att barnkonventionen, trots att vissa artiklar införts i utlänningslagen och trots kunskapsspridning till berörda myndigheter, inte bara saknar genomslag i rättstillämpningen utan även förankring hos lagstiftaren.

Vi delar regeringens uppfattning att en inkorporering synliggör barns rättigheter och innebär ett förtydligande av att myndigheter och domstolar måste beakta barnkonventionen – och dessutom som helhet. En inkorporering påverkar i sin tur utvecklingen av befintlig och ny lagstiftning, och förarbeten kommer att behöva hänvisa till barnkonventionen.

För att barnkonventionen ska beaktas och att barn tillförsäkras de rättigheter som konventionen föreskriver är det därmed Rådgivningsbyråns uppfattning att en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag är en nödvändig reform.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner