Single Blog Title

This is a single blog caption
05 January 2017

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Rådgivningsbyrån tillstyrker förslaget om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Rådgivningsbyrån välkomnar förslaget eftersom det syftar till att möjliggöra för barn och ungdomar att kunna fortsätta sin skolgång i Sverige. Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd och därutöver praxisändringar hos Migrationsverket under våren 2016 har särskilt drabbat barn, inte minst ensamkommande barn, varför Rådgivningsbyrån välkomnar lagförslagets intentioner. Rådgivningsbyrån önskar dock framföra att vi ser att de föreslagna reglerna medför ett behov av omfattande insatser beträffande spridning av information till berörda parter.

Läs hela remissvaret »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner