Single Blog Title

This is a single blog caption
10 March 2016

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har i 25 år verkat för en rättssäker migrationsprocess genom att bland annat tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning samt driva processer i nationella och internationella fora. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har lång erfarenhet av att agera som ombud och offentligt biträde åt såväl asylsökande vuxna individer som barn samt omfattande erfarenhet av granskning och analys av lag och rättstillämpning.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars sammantagna bedömning av förslaget är att det föreligger genomgående brister i evidens och analys såväl avseende lagförslagets motiv, som mål och medel. Det är än allvarligare och synnerligen anmärkningsvärt att det saknas analys av förslagets förenlighet med Sveriges internationella förpliktelser. Avsaknad av redovisning av överväganden försvårar en utomstående värdering av förenligheten. Det är vidare anmärkningsvärt att FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inte nämns, trots pågående process att införliva nämnda konvention med svensk lag. Lagförslaget slår, om det genomförs, mycket hårt mot barn och familjer samt riskerar att avsevärt försämra integration och etablering. Förslaget riskerar vidare att orsaka en ökad psykisk ohälsa hos redan svårt traumatiserade barn och vuxna som har flytt från krig, förföljelse och omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning.

Läs hela remissvaret – Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner