Single Blog Title

This is a single blog caption
20 May 2016

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över departementspromemorian Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tillstyrker de föreslag som presenteras.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är dock kritiska till att en uppmaning i enlighet med förslaget ska kunna lämnas muntligt och till synes utan att behöva registreras.

Med särskilt beaktande av att det enligt förslaget inte behöver vara samma myndighet som har utfärdat uppmaningen som sedan fattar beslut om avvisning eller utvisning anser Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar att det föreligger en uppenbar risk för eventuella tvister i det senare läget om uppmaningens innebörd och huruvida utlänningen följt densamma.

Mot denna bakgrund anser Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar att det finns starka rättssäkerhetsskäl för att en uppmaning i enlighet med förslaget alltid bör lämnas skriftligt och registreras av ansvarig myndighet.

 

Ladda ner en kopia av remissvaret här: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingars yttrande över departementspromemorian Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (Ds 2016:3)

 

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner