Single Blog Title

This is a single blog caption
28 oktober 2015

Ordlista och förkortningar

Asylsökande – Utlänningar som kommer till Sverige och önskar skydd mot förföljelse.

Asylrätt – Det står i Artikel 14 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att alla har rätt att söka och få asyl. Man kan förstå ordet asyl som en varaktig fristad mot förföljelse, en plats där man kan få ett varaktigt skydd mot att bli förföljd.

Asylum shopping – När en asylsökande söker asyl i flera länder samtidigt kallas det ‘asylum shopping’. 

Avviken – En asylsökande som lämnar förläggningen utan att berätta det för Migrationsverket registreras efter ett tag som ”avviken”. 

Avvisning – När en utlänning får beslut om att han eller hon inte får stanna i Sverige kallas det avvisning om beslutet kommer inom tre månader. Efter tre månader kallas det utvisning istället. 

EES – Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Ensamkommande barn – Asylsökande barn eller ungdomar som kommer ensamma utan föräldrar eller andra vårdnadshavare till Sverige.

Flykting – Utlänning som har sökt asyl och fått ett tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige.

Flyktingförklaring (FF) – Migrationsverket kan utfärda ett dokument som förklarar att en person är flykting.

Främlingspass – Personer som bor i Sverige och inte kan få ett pass från sitt eget land kan få ett främlingspass av svenska myndigheter som gäller för resor.

Genève-konventionen  – 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga ställning.

God man – En god man skall hjälpa ensamkommande barn när föräldrarna inte själva inte kan göra det. En myndighet som heter överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunen ser till att ensamkommande barn får en god man.

Inhibition – Polisen, Migrationsverket eller migrationsdomstolen kan bestämma att stoppa en avvisning eller utvisning tillfälligt. Då kallas det inhibition.

Konventionsflykting – Enligt Genève-konventionen är flyktingar personer som känner  välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning.

Kvotflykting – Utlänning som fått uppehållstillstånd inom flyktingkvoten som regeringen och riksdagen bestämmer varje år. Migrationsverket och UNHCR samarbetar i flyktingläger runt om i världen om vilka flyktingar som kan få åka till Sverige och bosätta sig. 

Preskription – Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller i fyra år. 

Resedokument – Personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar kan få ett resedokument, en slags passhandling. Migrationsverket utfärdar resedokument. 

Verkställighetshinder – Av- eller utvisningen skjuts upp pga att det finns svårigheter att skicka en person tillbaka till hemlandet eller det land som han eller hon ska skickas till. Det kan bl.a. bero på att det har hänt någonting i hemlandet som gör att personen inte kan skickas tillbaka eller att han eller hon av någon anledning inte tas emot i mottagarlandet.

Utvisning – En asylsökande som får avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

 

Förkortningar

AT-UND – Undantag för asylsökande från kravet att ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
CAT – FN:s kommitté mot tortyr och annan omänsklig behandling eller bestraffning
FP – Främlingspass
LMA – Lagen om mottagande av asylsökande
PUT – permanent uppehållstillstånd
PUT ÅTK – återkallande av permanent uppehållstillstånd
RD/FF – Resedokument och flyktingförklaring
TUT – tidsbegränsat uppehållstillstånd
UT – uppehållstillstånd
UAT – uppehålls- och arbetstillstånd

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner