Europaprojektet

Fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen. Samtidigt ser vi en oroväckande utveckling i Europa att försvåra för människor att söka skydd här, inte minst genom lagstiftning.I juli 2016 trädde en lagstiftning i kraft om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som i praktiken innebär att svensk lagstiftning hamnar på EU:s miniminivå. Lagförslagets uttalade syfte är att svenska regler på migrationsrättens område ska anpassas till minimikrav i enlighet med EU-rätten och internationella konventioner.

Sedan många år har Sverige haft en generösare lagstiftning än merparten andra länder i Europa. Detta har gjort att svenska jurister endast i begränsad omfattning har behövt detaljerad kunskap om EU:s minimiregler på migrationsrättens område och Europadomstolens samt EU-domstolens praxis. Den nya lagstiftningen kommer kräva att kunskapen förhöjs avsevärt inom dessa områden.

Mot bakgrund av detta har Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) i januari 2017 lanserat ett projekt vars syfte är att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter genom att driva ärenden i Sverige och i Europadomstolen. Den nya lagen slår mycket hårt mot möjligheten att förenas med familjemedlemmar. Därför fokuserar projektet i första hand på ärenden som gäller rätten till familjeåterförening. Utöver direkt och konkret stöd till asylsökande och skyddsbehövande innefattar projektet även analys, granskning och samverkan nationellt samt internationellt. Rådgivningsbyrån hoppas att positivt kunna påverka möjligheterna för asylsökande att få sina mänskliga rättigheter tillvaratagna i Sverige och i övriga Europa, genom att påverka rättspraxis och genom att bidra med analys av det juridiska läget internationellt. Projektet finansieras av Svenska PostkodStiftelsen.

Medlemmar

Samarbetspartner