Projekt

Barnens asylrättscentrum
I syfte att tillvarata barns rättigheter i asylprocessen, säkerställa att barn och ungdomar erhåller adekvat juridisk rådgivning och information om sina rättigheter, och med ambitionen att förhindra att barn sänds tillbaka till situationer där de riskerar att utsättas för våld och kränkningar har Rådgivningsbyrån beviljats bidrag från drottning Silvias stiftelse, World Childhood Foundation, för att starta en mottagning för barn: Barnens Asylrättscentrum.
Läs mer om projektet här »

Europaprojektet
Sedan många år har Sverige haft en generösare lagstiftning än merparten andra länder i Europa. Detta har gjort att svenska jurister endast i begränsad omfattning har behövt detaljerad kunskap om EU:s minimiregler på migrationsrättens område och Europadomstolens samt EU-domstolens praxis. Den nya lagstiftningen kommer kräva att kunskapen förhöjs avsevärt inom dessa områden. Mot bakgrund av detta har Rådgivningsbyrån i januari 2017 lanserat ett projekt vars syfte är att tillvarata asylsökandes mänskliga rättigheter genom att driva ärenden i Sverige och i Europadomstolen.
Läs mer om projektet här »

Familjeåterföreningsprojektet
Sociala Missionen och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har gjort en förstudie rörande inrättande av en hemsida för information om familjeåterförening. 
Läs mer om projektet här »

Kvinnors rätt till skydd – en handbok för jämställdhet i asylprocessen
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar beviljades under 2007 stöd av Delegationen för fördelning av statsbidrag för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering för att ge ut en handbok som kan bidra till att uppfylla de svenska jämställdhetspolitiska målen inom politikområdet asyl.  Målet är att bidra till att asylsökande kvinnor tillförsäkras ett effektivt skydd mot genusrelaterad förföljelse och att rätten till skydd mot kränkningar beaktas under hela asylprocessen. I februari 2008 lanserades handboken i samband med ett seminarium. Ett uppföljande projekt startades i januari 2008, också med stöd från jämställdhetsdelegationen, för att i en förstudie se närmare på möjliga informationsinsatser kring jämställdhet i asylprocessen.
Läs mer om projektet här »

Landinformation
Rådgivningsbyrån, ett antal frivilligorganisationer och kyrkor har sökt och beviljats projektstöd från Europeiska Flyktingfonden (ERF) för att undersöka möjligheterna till att förbättra eller komplettera nuvarande system för landinformation, samt utreda möjligheten till att bidra med sina egna kunskaper om andra länder. Projektet startade 15 november 2006 och avslutades under våren 2007.
Läs mer om projektet här »

Samverkan för stöd till ensamkommande barn
Med stöd av medel från Arvsfondsdelegationen drev Rådgivningsbyrån under 2005 projektet ‘Samverkan för stöd till ensamkommande barn’. Inom ramen för projektet genomfördes bland annat två större kartläggningar av ensamkommande barns och familjebarns asylärenden, en föreläsningsserie och ett större avslutande seminarium. Två rapporter publicerades.
Läs mer om projektet här »

Medlemmar

Samarbetspartner