Single Blog Title

This is a single blog caption
01 December 2017

Nytt förslag om ensamkommande och den tillfälliga begränsningslagen

Den 27 november 2017 lade regeringen vid en presskonferens fram förslag om en ny möjlighet för ensamkommande ungdomar att få uppehållstillstånd. De föreslog samtidigt att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska vara i kraft även det sista året dvs fram till sommaren 2019.

En stor del av de ensamkommande som sökte asyl i Sverige under hösten 2015 kom från Afghanistan. Bedömningar angående säkerhetsläget och den humanitära situationen i Afghanistan är sådana att vi ifrågasätter om det överhuvudtaget är rimligt att utvisa unga som saknar nätverk i landet dit. Migrationsverkets prioriteringar har lett till att barn och unga har fått vänta längre än andra grupper vilket har lett till långa handläggningstider med följden att många har hunnit fylla 18 år och har hunnit rota sig i Sverige.

Vilken konsekvens för berörda ungdomar som regeringens förslag kommer att få är för tidigt att svara på. Riksdagen ska ta ställning till förslaget och i samband med det kommer förhoppningsvis ett tydligare förslag att presenteras.

I propositionen om lagen om tillfällig begränsning av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, så anges att ”När lagen varit i kraft i två år, den 19 juli 2018, kommer dock regeringen att bedöma behovet av att lagen gäller även under det sista året av giltighetstiden.” Rådgivningsbyrån beklagar att regeringen fattar det beslutet utan att presentera vilken analys som lett fram till att behovet fortfarande föreligger.

Erfarenheter från vår verksamhet visar att problemområden som vi identifierade vid lagens införande tyvärr är alltför aktuella idag.

  • Familjer lever splittrade.
  • Lagen har inneburit ökad belastning på det redan ansträngda Migrationsverket och domstolarna.
  • Lagens förenlighet med EU-rätt och internationella konventioner kan ifrågasättas.

En analys av effekterna av den tillfälliga lagen och vilka konsekvenser det skulle få om vi inte återgår till utlänningslagen 2019 är nödvändig för att fatta långsiktiga beslut framöver. Det rör sig om beslut som blir avgörande för om Sverige kan säkerställa en rättssäker asylprocess och leva upp till sina internationella åtaganden.

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner