Single Blog Title

This is a single blog caption
27 February 2018

Nya medicinska metoder vid bedömning av ålder läker inte brister i bevisvärdering

Sedan en tid tillbaka har skarp och allvarlig kritik riktats mot osäkerheten i de metoder som används av Rättsmedicinalverket (RMV) för att genomföra åldersbedömningar, inte minst internt inom myndigheten. Flertalet rättsläkare på RMV har i en uppmärksammad artikelserie i Svenska Dagbladet ifrågasatt metoderna, och det etiska i att metoderna används. Redan i november 2017 meddelade samtliga rättsläkare vid rättsmedicinska enheten i Uppsala att de enhälligt avstår från att göra medicinska åldersbedömningar.

Den förevarande debatten har främst fokuserat på RMV och därutöver det uppdrag som regeringen gett dem. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar välkomnar givetvis debatten och ser kritiken som nödvändig. Kritiken är omfattande och i viss mån svår att ta till sig som lekman och därför följer här endast delar av den framförda kritiken. Samtidigt som metoderna i sig granskas är det minst lika viktigt att uppmärksamma Migrationsverkets roll och den kvarstående problematik som vi anser råda vid deras bedömning av barns ålder. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar kommenterar det rättsliga läget rörande åldersbedömningar i barnärenden, och framför vad vi anser är absolut avgörande för att garantera barns rättssäkerhet i asylprocessen.

  • Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar förespråkar inte att medicinska åldersutredningar inte ska användas överhuvudtaget. Vi ser dock att behovet av att en holistisk bedömning görs vid åldersbedömningar kvarstår och att personalen behöver fortsatt utbildning och stöd i bevisvärdering. Vid den sammantagna bedömningen av åldersfrågan förefaller det finnas en okritisk tilltro till RMV:s utlåtanden, en uppfattning om att det faktum att utlåtandet kommer från RMV innebär att det går att medicinskt fastställa ålder.
  • För att förhindra rättsförluster måste handläggarna använda sig av en juridisk metod för att bedöma den tillgängliga bevisningen, vilket innefattar att i större utsträckning väga in att underlaget från RMV kan vara såväl missvisande som felaktigt, och vid tvivel alltid tillämpa tvivelsmålets fördel.
  • Vi uppmanar Migrationsverket att genomföra en intern utvärdering motsvarande den som gjordes år 2016 och publicera ett rättsligt ställningstagande till stöd samt vägledning för handläggarna.

Läs hela artikeln här: Nya medicinska metoder vid bedömning av ålder läker inte brister i bevisvärdering

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner