Single Blog Title

This is a single blog caption
22 March 2017

Migrationsverkets åtgärdsförslag i fråga om utredning och bedömning av barns ålder är inte tillräckliga

Migrationsverket har i en intern kvalitetsuppföljning (diarienummer 1.3.4-2016-178414) beträffande åldersbedömningar i samband med beslut om uppehållstillstånd, noterat vad som får anses vara anmärkningsvärda brister i personalens kunskap i frågor som är helt centrala för att barn ska tillförsäkras en rättssäker asylprövning. Resultatet av kvalitetsuppföljningen belyser att utredningarna är bristfälliga, samt att personalen i mycket stor utsträckning tillämpar ett felaktigt beviskrav och inte heller använder sig av en korrekt metod för bevisvärderingen. Utredningens resultat visar också tydligt att vare sig en bedömning av de asylsökande barnens födelsetid och/eller underårighet, i flertalet fall, görs på ett sådant sätt att bedömningarna ens med viss grad av säkerhet kan sägas utpeka ett troligt resultat.

Kvalitetsutredningen i korthet:

  • Migrationsverket har granskat 145 ärenden där åldersbedömning varit aktuella – perioden januari till juni 2016
  • Frågan om ålder var inte tillräckligt utredd i 60 procent av fallen
  • I tio procent av fallen hade inte genomförts någon muntlig utredning om födelsetid eller underårighet
  • I fall där muntlig utredning hållits visar utfallet att personalen saknat tillräcklig kompetens
  • I 43 procent av fallen har verket inte tillräckligt tydligt informerat innan beslut om att ålder ej gjorts sannolik
  • I 50 procent av fallen hade inte gjorts en samlad bedömning av bevisningen
  • I fall där samlad bedömning gjorts saknades separat bedömning av individuella bevis samt i relation till relevant bevistema
  • I 26 procent av fallen tillämpades ett felaktigt beviskrav
  • Bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel har inte fått tillräckligt genomslag
  • I hög utsträckning blandas olika bevisteman samman

Läs mer här »

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner