Single Blog Title

This is a single blog caption
31 March 2015

Migrationsverket om Palestina

Migrationsverket har publicerat två nya rättsliga ställningstaganden angående flyktingstatus för palestinier och konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina.

 

Rättsligt ställningstagande angående flyktingstatus för palestinier – RCI 12/2015

Enligt artikel 1 D i flyktingkonventionen är flyktingar, som redan erhåller skydd eller bistånd från FN, uteslutna från att beviljas flyktingstatus. Om sådant skydd upphör ska dock dessa personer automatiskt få de förmåner som stadgas i konventionen. När en palestinier ansöker om asyl i Sverige ska således först en prövning göras om han eller hon erhållit skydd av UNRWA, varpå frågan om skyddet har upphört ska utredas.

Enligt Migrationsverket har skyddet upphört om UNRWA:s verksamhet i området avslutats när sökanden lämnade området eller vid prövningstillfället. Detsamma gäller om personen har ett skyddsbehov i förhållande till området. Är dessa förutsättningar uppfyllda ska flyktingstatusförklaring meddelas, om inte exklusion kan komma i fråga.

 
Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Palestina – RCI 11/2015

Enligt Migrationsverket kan invånare i Palestina bedömas vara medborgare även om staten saknar medborgarskapslagstiftning. Detta medför att personer med medborgarskap i Palestina inte längre kan få resedokument enligt 1954 års konvention för statslösa samt att de inte har rätt till de förmåner som tillkommer statslösa vid ansökan om medborgarskap i Sverige. Eftersom UNRWA:s mandat fortfarande gäller och inte är kopplat till något krav på statslöshet är artikel 1 D i flyktingkonventionen och artikel 12.1 i skyddsgrundsdirektivet fortfarande tillämpliga.

Palestinier utan medborgarskap i Palestina ska fortsatt registreras som statslösa och prövas i förhållande till det land där de haft sin vanliga vistelseort.

 

Leave a Reply

Medlemmar

Samarbetspartner